duminică, 23 octombrie 2011

Gheorghe Apetroae Sibiu, Evaluări, modele axiologice

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

. EVALUATOR: PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ- ING. DR. APETROAE GHEORGHE, membru titular ANEVAR, Legitimaţia nr. 6241/ 2000;
Cod unic de înregistrare fiscală (CIF) : 9….. /1997;N.O.R.C. F32/……/2004
Autorizaţia –Certificat constatator - O.R.C. T. Sibiu nr. ……. din…….2008
Activităţi: 6810;6831;7111;7112;7219;7220.
Cod IBAN: RO 66CECESB…….RON…….. - C.E.C.-BANK , Sucursala……….
Adresa evaluatorului: Sibiu, str. L. Rebreanu nr. 11 , apt. 2
Telefon: 0269-211825; 0743-914267; telfax.;0369-426358;
E-mail: g.apetroae a yahoo.com; http// gheorgheapetroae @ gmail.com, blogspot.com
CLIENT:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR-ANRP
-DESTINATARUL RAPORTULUI: A.N.R.P.

RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂŢII IMOBILIARE:
REEVALUĂRI ACTIVE FIXE CORPORALE
Model:
- 1. OBIECT: EVALUAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE: Raportul de evaluare s-a întocmit pentru stabilirea valorii de inventar a spaţiului construit CLĂDIRE PARTER destinat pentru sediu -birouri , aparţinând STATULUI ROMÂN- cu drept de administrare în favoarea serviciu descentralizat, respectiv determinarea valorii de circulaţie a imobilului, pentru partea de construcţii .
- Corpul de proprietate , reprezentând : Imobil construcţii şi teren,
- situat în municipiul ….., Strada…………….. Nr. …….,
- înscris în Cartea funciară nr. ……..a municipiului………. şi
¤ identificat prin nr. top. cadastral nr……………………,
- imobil înregistrat cu nr. inv . MF nr. …………., cod ……………... şi
- format din CLĂDIRE PARTER (212 ``Construcţii``),
¤ cu suprafaţa utilă de……… mp,
¤ suprafaţa desfăşurată de ………… mp şi
¤ terenul aferent ( 2111 ``Terenuri `` ),în suprafaţă totală de……… mp, include şi terenul pe care este situat sediul în amenajare- eventual spaţiul nou construit.
2. PROPRIETAR: STATUL ROMAN: - Ordonator principal de credite : ……………- AGENŢIA NAŢIONALĂ…………………………Ordonator secundar de credite : ……………………..

Nr M.F. : …………………….. ;
- Cod clasificare : : Imobil 8.2...06 ;
Date de identificare:
-Descrierea tehnică:
¤ CLĂDIRE PARTER compusă din : 7 camere, hol, grup sanitar, cu suprafaţa utilă 186 mp şi suprafaţa desfăşurată, de 278 mp;
-Vecinătăţi: : ……………………; ………………………..; şi ……. proprietăţi particulare;
- Anul dobândirii : 201..
-Valoarea de inventar : …………………….. RON
-Situaţia juridică:
¤ Baza legală de dobândfire : HGR nr. ……. /……... 201.., HG nr. ……… / 201…
¤ Titlu de deţinere : în administrare : drept de administrare în favoarea…………………………………………. , încheierea nr. ………… / 201… CF. Lipsit de sarcini.
1. ADRESA PROPRIETĂŢII : Municipiul…………………..strada………………… nr. ……..
2. . BENEFICIAR: A.N.R.P.

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

5. SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE: Reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul …………………………….., în conformitate cu HG nr. 81/ 2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3471 / 25 .11. 08 pentru aprobarea Normelor metodologice , privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiei publice - ………….
Sibiu . Actualizarea valorii elementelor patrimoniale respectiv a activelor fixe corporale în situaţia financiară anuală a …………………………………………. cu scopul determinării valorii juste - de piaţă a acestora la data bilanţului şi inventarierii, ţinând seama de starea acestora, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora.

6.DESCRIEREA PROPRIETĂŢII: Imobilul care se evaluează este identificat prin nr. top. cadastral nr. …………………, imobil înregistrat cu nr. inv . MF nr. ……….., cod 8.29.06. şi format din CLĂDIRE PARTER , cu suprafaţa utilă înscrisă de …….. mp, suprafaţa desfăşurată înscrisă de ……..mp şi terenul aferent, inclusiv terenul înscris pe care este situat spaţiul nou construit, în suprafaţă totală înscrisă , de …………. mp.
7. TIPUL PROPRIETĂŢII: Construcţii şi teren , partea de construcţii- CLĂDIRE PARTER ,în intravilanul municipiului…………, zona 0 – ….

¤ identificat prin nr. top. cadastral nr. ……………..,
¤ imobil înregistrat cu nr. inv . MF nr. 61991, cod 8.29.06., ca fiind format din:
¤ CLĂDIRE PARTER, cu suprafaţa utilă înscrisă , de ……….mp, suprafaţa desfăşurată înscrisă, de ….. mp şi terenul aferent, inclusiv terenul pe care este situat spaţiul nou construit, în suprafaţă totală de ……. mp.

7. TIPUL PROPRIETĂŢII: Construcţii – CLĂDIRE PARTER , în intravilanul municipiului …….., zona 0 – …..

8. DATA INSPECŢIEI IMOBILULUI: – pentru spaţiul construit CLĂDIRE PARTER şi terenul aferent, , terenul de sub spaţiul construit şi terenul liber, inspecţia a fost efectuată de către expertul evaluator, ing. dr. Apetroae Gheorghe la data de ……….. 2010.

9. DATA EVALUĂRII IMOBILULUI : pentru spaţiul construit vechi CLĂDIRE POARTER şi terenul aferent, terenul de sub spaţiul nou construit şi terenul liber, evaluarea a fost efectuată de către expertul evaluator, ing. Apetroae Gheorghe la data de………….. 2010

10. CURS DE SCHIMB BNR, LA DATA EVALUĂRII : 1 EURO = …………..RON

11. DECLARAREA VALORII: VALOAREA DE PIAŢĂ ESTIMATĂ:…………. LEI echivalent ………………… EUR . VALOAREA NU CONŢINE T.V.A.


VALOAREA DE PIAŢĂ : CLĂDIRE PARTER …………. LEI echivalent…………. EUR

VALOAREA DE PIAŢĂ A FOST ESTIMATĂ PRIN :
METODA CAPITALIZĂRII RENTEI DIN CHIRII
VALOAREA DE PIAŢĂ NU CONŢINE T.V.A.
………..LEI echivalent ……….. EUR

12. TIP DE VALOARE : Valoarea de piaţă

13. EVALUATOR: Expert evaluator - Ing. dr. Gheorghe Apetroae


APETROAE GHEORGHE P.F.A.
COD SIRUES: 3267371502
Autorizaţia nr. 14044/1997, CIF 9630034
Sibiu, str. L. Rebreanu nr. 11, apt.2
Telefoane: 0269-211825; 0743-914 267; 0369-426 358 CLIENT:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR-ANRP
CAPITOLUL I
ADRESA DE ÎNSOŢIRE A RAPORTULUI DE EVALUARE IMOBILIARĂ

Către: A.N.R.P. – CALEA FLOREASCA NR. 202, BUCUREŞTI


Vă înaintăm alăturat raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare: reevaluarea activelor fizice corporale constând în imobilul construcţii şi teren, partea de imobil: CLĂDIRE PARTER ,
- situat în municipiul ………………..strada…………………… Nr. …….,
- înscris în Cartea funciară nr. ……………. a municipiului …………. şi
- identificat prin nr. top. cadastral nr…………………..,
imobil înregistrat cu nr. inv . MF nr. ……….., cod 8.29.06. şi format din :
- CLĂDIRE PARTER , cu suprafaţa utilă înscrisă, de ……….mp, suprafaţa desfăşurată înscrisă, de ……….mp şi
- terenul aferent, inclusiv terenul de sub spaţiul – sediul nou construit, în suprafaţă totală de ……….. mp, care se evaluează separat.
Proprietar :STATUL ROMAN – drept de administrare în favoarea …………………………………….. , încheierea nr……………. / 20… CF.
Spaţiul construit – CLĂDIRE PARTER , cu destinaţia de sediu -birouri, în suprafaţă utilă înscrisă, de …… mp şi suprafaţă construită înscrisă , de……. mp ,
se compune din : 1. spaţiu arhivă C.F. ; 2.hol; 3. sala servere; 4. birou audienţe; 5. hol; 6. birou I.T.; 7. birou I.T.; 8. centrala termică; 9. spaţiu tehnic; 10.spaţiu arhivă I;
Spaţiu arhivă II; 12. birou audit; 13. hol; 14. hol; 15. grup social,
care relevat de evaluator , însumează o suprafaţă utilă de ………….. mp şi o suprafaţă construită de ……. mp.
Terenul , însumează o suprafaţă totală , de …………. mp, din care:
- …………. mp ocupat de suprafaţa construcţiei vechi;
- ………….mp ocupat de suprafaţa construcţiei noi;
- …………..mp, teren ocupat de căi de acces, parcări auto şi spaţiu ecologic.
Se constată:
crt. Structura -destinaţia suprafaţa construită-mp suprafaţa liberă
-mp Suprafaţa totală-mp
1 clădire parter
2 sediul nou
3 traseu carosabil
4 parcare auto
5 traseu pietonal
6 spaţiu ecologic
7 teren liber
8 gard cu închideri metalice……. ml
9 împrejm. zid prefabr……. ml
Suprafaţa totală


EVALUATOR: Expert evaluator - Ing. dr. Gheorghe Apetroae

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

CAPITOLUL 2 . LEGISLAŢIA DE EVALUARE.
IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE

2.1. DECLARAŢIILE EVALUATORULUI


2.1.1. DECLARAŢIE DE INSPECTARE A IMOBILULUI

Subsemnatul, dr. ing. Gheorghe Apetroae, cu domiciliul în Sibiu, str. Liviu Rebreanu nr. 11, de profesie inginer, secialitatea agronomie, cu specializările postuniversitare în: 1. cadastru, geodezie şi cartografie ; 2. evaluări funciare , 3. evaluarea proprietăţilor imobiliare, 4. organizarea şi sistematizarea teritoriului, în calitate de expert evaluator imobiliar şi membru titular ANEVAR, conform legitimaţiei nr. 6241-2000, de evaluator funciar atestat prin ordinul ministrului MAPDR nr. 390 / 2004, autorizaţia de funcţionare nr. 14044-97- Certificat constatator, în care este înscris ca obiect de activitate –evaluarea proprietăţi imobiliare (terenuri şi construcţii de orice fel), imobil înscris în Cartea funciară nr. ………. a municipiului …………. şi identificat prin nr. top. cadastral nr…………….., declar că inspectarea proprietăţii şi toate investigaţiile şi analizele necesare au fost efectuate de mine, în calitate de evaluator imobiliar la imobilul – CLĂDIRE PARTER din perimetrul intravilan al municipiului ………….,strada…………. nr……, proprietatea STATULUI ROMÂN , cu drept de administrare în favoarea ……….. , ca parte din imobilul înscris în Cartea funciară nr. …………. a municipiului ………… şi identificat prin nr. top. cadastral nr. ……………., imobil înregistrat cu nr. inv . MF nr. 61991, cod 8.29.06, în data de ……………201…..

Data …………..201… Expert evaluator imobiliar
Ing.dr. Gheorghe Apetroae _____________________

2.1.2 DECLARAŢIE DE ÎNSOŢIRE A RAPORTULUISubsemnatul, dr. ing. Gheorghe Apetroae, cu domiciliul în Sibiu, str. Liviu Rebreanu nr. 11, de profesie inginer, secialitatea agronomie, cu specializările postuniversitare în: 1. cadastru, geodezie şi cartografie ; 2. evaluări funciare şi 3. evaluarea proprietăţilor imobiliare, 4. organizarea şi sistematizarea teritoriului, în calitate de expert evaluator imobiliar şi membru titular ANEVAR, conform legitimaţiei nr. 6241-2000, de evaluator funciar atestat prin ordinul ministrului MAPDR nr. 390 / 2004, autorizaţia de funcţionare nr. 14044-97- Certificat constatator, în care este înscris ca obiect de activitate –evaluarea proprietăţi imobiliare (terenuri şi construcţii de orice fel),
declar că scrisoarea evaluatorului către beneficiarul………………….,judeţul………. însoţeşte raportul de evaluare imobiliară complet – privind evaluarea imobilului înscris în Cartea funciară nr. ………….. a municipiului Sibiu şi identificat prin nr. top. cadastral nr. ……………..,
la data de …………… 201… – partea de construcţii CLĂDIRE PARTER cu destinaţia de birouri, situat în …………….. Nr. ….., judeţul…………, proprietatea STATULUI ROMÂN cu drept de administrare în favoarea ………………………….., terenul liber, terenul în amenajarea sediului nou şi căile de acces, fiind evaluate distinct.


Data ………………201….. Expert evaluator imobiliar
Ing. dr. Gheorghe Apetroae

______________________
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.2.1.3. DECLARAŢIE DE INFORMARE, INSPECŢIE ŞI EVALUAREImobilul partea CLĂDIRE PARTER spaţiu vechi construit cu destinaţia de birouri , proprietatea Statului Roman , cu dreptul de administrare transmis în favoarea …………….. situat în municipiul …………, Calea Dumbrăvii nr. ……. , a fost evaluat în faza de teren la data de ………….201…, în prezenţa proprietarului, directorul …………………………………. Valoarea estimată pentru imobilul evaluat, - înscris în Cartea funciară nr…….. a municipiului …………. şi - identificat prin nr. top. cadastral nr. …………………, partea de construcţii CLĂDIRE PARTER situat în intravilanul municipiului …………, strada………………….. nr. ….., cuprins în Cartea funciară Sibiu nr. ………, cu nr. top. cadastral ……………, este de………… lei echivalent ……………. EUR, la data de ……… 201..
- orice condiţii limitative şi ipoteze extraordinare sunt relevate în capitolul 2 al raportului de evaluare.
Expert evaluator imobiliar
dr. ing. Gheorghe Apetroae
__________________

Data …………….201…

2.1.4 .DECLARAŢIE DE STANDARDIZARE ŞI INTERESE


Ca elaborator, declar că raportul de evaluare pe care îl semnez, a fost realizat în concordanţă cu reglementările Standardelor Internaţionale de Evaluare şi cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că sunt ……………… cu calitatea de inginer consilier , dar nu am nici-o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes actual sau viitor faţă de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite valori pentru partea de imobil CLĂDIRE PARTER , cu destinaţia de birouri, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul evaluat, iar renumerarea evaluării nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. În aceste condiţii , subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele
şi concluziile formulate în prezentul raport de evaluare.
Data …………………2010

Expert evaluator imobiliar
dr. ing. Gheorghe Apetroae

______________________


Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: : A.N.R.P.


2.1.5. PREMIZELE EVALUĂRII


2.1.5.1 IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE

2.1.5.1.1. IPOTEZE.
Acest raport de evaluare a fost făcut pe baza următoarelor ipoteze şi a altor ipoteze care apar în cursul raportului:
• Nu se asumă nici o responsabilitate privind descrierea situaţiei juridice sau a consideraţiilor privind titlul de proprietate. Se presupune că titlul de proprietate este valabil şi proprietatea poate fi impozitată proprietarului tabular.
• Proprietatea, partea referitoare la construcţii, este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini.
• Se presupune o stăpânire responsabilă şi o administrare competentă a proprietăţii.
• Informaţiile furnizate sunt considerate a fi autentice, dar nu se dă nici o garanţie asupra preciziei lor.
• Toate documentaţiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile şi materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta organul financiar să-şi facă o imagine cu privire la proprietate.
• Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietăţii, subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea situaţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor.
• Se presupune că proprietatea este în deplină concordanţă cu toate reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător.
• Se presupune că proprietatea este conformă cu reglementările şi restricţiile urbanistice.
• Se presupune că toate documentele solicitate de autorităţile legale sau administrative locale sau naţionale sau de către organizaţiile sau instituţiile private, au fost sau pot fi obţinute sau reînnoite pentru oricare din utilizările pe care se bazează estimările valorii din cadrul raportului.
• Se presupune că utilizarea terenului şi a construcţiilor corespunde cu graniţele descrise şi nu există alte servituţi, altele decât cele înscrise în raport.
• In afara cazurilor descrise în acest raport, nu am observat existenţa unor materiale periculoase care pot sau nu să fie prezente pe proprietate. Nu am cunoştinţă de existenţa unor asemenea materiale şi nu am calitatea şi calificarea să detectez aceste substanţe. Prezenţa unor substanţe şi alte materiale potenţial periculoase, poate afecta valoarea proprietăţii. Valoarea estimată este bazată pe ipoteza că nu există asemenea materiale ce ar afecta valoarea proprietăţii. Nu se asumă nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri iar pentru orice expertiză tehnică necesară pentru descoperirea lor, clientul este solicitat să angajeze un expert în acest domeniu, dacă este nevoie.

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

2.1.5.1.2. CONDIŢII LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost elaborat în următoarele condiţii generale limitative:
• Orice proporţie din valoarea totală estimată în acest raport, între terenul neevaluat şi construcţia evaluată, este aplicabilă numai pentru utilizarea luată în considerare. Valorile separate pentru teren şi pentru construcţii nu pot fi utilizate în alte evaluări şi dacă sunt utilizate, valorile nu sunt valabile.
• Deţinerea acestui raport de evaluare, sau a unei copii a acestuia nu dă dreptul de a–l face public.
• Potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorul nu va fi solicitat să acorde consultanţă ulterioară sau să depună mărturie în instanţă, în afara cazului când aceasta a fost convenită, scris şi în prealabil.
Conţinutul acestui raport, atât în totalitate sau în parte nu va fi difuzat în public prin publicitate, relaţii publice, ştiri sau prin alte medii de informare fără aprobarea scrisă şi prealabilă a evaluatorului, sub rezerva dreptului evaluatorului de a percepe, amiabil sau în acţiune juridică de constatare daune materiale şi morale de la beneficiarul acestui raport, în condiţiile de ne-respectare a acestei clauze.

2.1.5.1.3. ALTE IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE
Raportul de evaluare conţine şi următoarele elemente, ca ipoteze şi condiţii limitative suplimentare:
• Orice estimare a valorii din acest raport se aplică proprietăţii considerată în întregime şi orice divizare în elemente sau drepturi parţiale va anula această evaluare, în afara cazurilor când divizarea a fost evidenţiată în raport.
• Pentru elaborarea acestui raport au fost disponibile numai planuri şi specificaţii preliminare; prin urmare, analiza va fi revizuită când vor fi disponibile planurile şi specificaţiile definitive.
• Toate construcţiile au fost executate şi sunt conforme cu planurile de construcţie la care s-a făcut referire.
• Evaluatorul presupune că beneficiarul sau utilizatorul acestui raport are la dispoziţie copii ale planurilor construcţiilor şi ale contractelor ce au ca subiect proprietatea.
• Pe lângă documentaţia privind situaţia juridică a proprietăţii am folosit hărţile şi planurile de cadastru pentru a evidenţia dimensiunile fizice şi mărimea proprietăţii. Dacă o măsurătoare în teren arată că aceste informaţii nu sunt corecte, va fi necesară o revizuire a raportului de evaluare.
• Previziunile sau estimările de exploatare conţinute în raport sunt bazate pe condiţiile actuale ale pieţei, pe factorii anticipaţi ai ofertei şi cererii pe termen scurt şi o economie stabilă în continuare. Prin urmare, aceste previziuni se pot schimba în funcţie de condiţiile viitoare.
Acest raport trebuie considerat ca o analiză limitată în care nu am putut avea în vedere totalitatea cerinţelor pentru o evaluare aşa cum sunt enunţate în standardele de evaluare ale ANEVAR.

2.1.6. SCOPUL ŞI UTILIZAREA EVALUĂRII
Raportul de evaluare arată valoarea estimată împreună cu rezervele şi condiţiile limitative aferente, incluzând o descriere specifică a proprietăţii evaluate (construcţii), din municipiul …………………, B-dul ……………… nr………. Analizele şi informaţiile de bază sunt anexate la raport. Necesitatea evaluării constă în cuantificarea valorii de impozitare a imobilului din ………….. ,strada………………… nr. ……– partea de construcţie din imobilul înscris în Cartea funciară nr………….. a municipiului Sibiu şi identificat prin nr. top. cadastral nr. ……………..
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

2.1.7. DEFINIŢIA VALORII ŞI DATA EVALUĂRII

In prezentul raport de evaluare am determinat valoarea proprietăţii imobiliare la sfârşitul lunii ianuarie 2009. Evaluarea realizată prin prezentul raport reprezintă o estimare a “valorii de piaţă’’ a proprietăţilor imobiliare aşa cum a fost definită în standardul ANEVAR SEV 4.03, compatibil cu standardele internaţionale de evaluare, ediţia a VIII-a, 2007 (IVS1, IVA 1 şi GN1-11), asimilată, din cauza numărului restrâns de imobile comparabile.
Estimarea valorii de piaţă s-a făcut, luând în considerare numai clădirea, tratată ca parte din proprietatea imobiliară, aşa cum a solicitat reprezentantul proprietarului.
Prezentul raport de evaluare estimează valoarea de piaţă pentru utilizarea existentă a proprietăţii imobiliare.
Valoarea proprietăţii imobiliare pe piaţa imobiliară este dată de caracteristicile proprietăţii: utilitatea în sensul că oferă spaţiu birouri care poate fi închiriat şi oferă un câştig garantat proprietarului; cerinţa efectivă pentru satisfacţiile pe care le asigură proprietatea; transferabilitatea, drepturile de proprietate trecând la cumpărător cu o uşurinţă relativă şi nu în ultimul rând aceasta este amplasată central într-un mediu în care acţionează legea şi ordinea, încât cumpărătorul nu va avea riscul de a pierde din cauza incertitudinilor politice sau legislative. Factorii economici interdependenţi care creează valoarea prezentei proprietăţi imobiliare identificaţi de evaluator sunt (de regulă) utilitatea, raritatea, dorinţa şi puterea efectivă de cumpărare. Proprietatea pe care am evaluat-o satisface necesitatea de spaţiu pentru birouri firmă şi locuinţă de serviciu , valoarea fiind legată de dorinţele şi utilitatea pentru proprietarul – ocupant sau poate fi convertită în venituri sub formă de chirie, câştigurile fiind măsurate de obicei prin fluctuaţiile financiare. Influenţa utilităţii asupra valorii depind de caracteristicile proprietăţii imobiliare ca: dimensiune, design, amplasament. Câştigurile aferente proprietăţii rezultă din drepturile de proprietate. Restricţionarea unor drepturi poate diminua valoarea. Proprietatea poate atinge cea mai mare valoare dacă poate realiza legal cea mai utilă funcţiune. Reglementările de mediu, urbanism şi alte limitări pot mări respectiv diminua valoarea. Raritatea proprietăţii imobiliare, în condiţiile unei cereri constante, face ca aceasta să fie mai valoroasă. Dorinţa, fiind perspectiva cumpărătorului de a avea o proprietate care să satisfacă activitatea de producţie sau alte cerinţe individuale, împreună cu utilitatea şi raritatea s-a relaţionat cu puterea efectivă de cumpărare. Puterea efectivă de cumpărare, reprezentând capacitatea cumpărătorului de a participa pe piaţă şi de a achiziţiona proprietatea, prin faptul că am estimat corect valoarea acesteia, aceasta este apreciată real, interacţiunea complexă a celor patru factori, care creează valoarea, este reflectată în principiul fundamental – cererea şi oferta.
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

CAPITOLUL 3. EVALUAREA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE:

DESTINATARUL RAPORTULUI: ……………………………………………………………………..
RAPORT DE REEVALUARE A ACTIVELOR FIXE CORPORA LE IMOBILIARE- CONSTRUCŢII ŞI TEREN - PARTEA DE CONSTRUCŢII CLĂDIRE PARTER AFLATE ÎN PATRIMONIUL STATULUI ROMÂN ŞI ÎN ADMINISTRAREA…………………………………………………………………………..PENTRU STABILIREA VALORII JUSTE ŞI ACTUALIZAREA VALORII ELEMENTELOR PATRIMONIALE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE
Construcţii şi teren , în suprafaţă totală de ……………. mp, din care :
¤ Imobilul construcţii ,CLĂDIRE PARTER , situat în municipiul ……….., strada………..Nr…,
¤ Teren ul aferent -se evaluează separat.
- înscris în Cartea funciară nr………….. a municipiului……….. şi
- identificat prin nr. top. cadastral nr……………………,
- imobil înregistrat cu nr. inv . MF nr………..91, cod 8.29.06. şi format
¤ din CLĂDIRE PARTER
- cu suprafaţa utilă înscrisă, de ………. mp,
- suprafaţa desfăşurată înscrisă , de …………. mp şi
- terenul aferent, inclusiv terenul de sub spaţiul – sediul nou construit, în suprafaţă totală de ……….. mp,
proprietar :STATUL ROMAN – drept de administrare în favoarea ………………………………………………..
, încheierea nr. …………/ 2010 CF.
- Spaţiul construit – vechi - CLĂDIRE PARTER, cu destinaţia de sediu -birouri,
cu suprafaţă construită înscrisă, de …….mp şi cu suprafaţă utilă înscrisă, de ……. mp, are, conform releveului
elaborat de expertul evaluator, suprafaţa construită de …………… mp şi suprafaţa utilă, de ………. mp, suprafaţă
utilă( s.u.) mp, compusă din suprafaţa utilă a următoarelor compartimente :
Nr. crt. compartimentul relevat Suprafaţa construită(mp) Suprafaţa utilă(mp) Suprafaţa imobilului înscris în CF
1 spaţiu arhivă C.F.
2 hol
3 sala servere

4 birou audienţe

5 hol

6 birou I.T.
7 birou I.T.
8 centrala termică

9 spaţiu tehnic
10 spaţiu arhivă I

11 spaţiu arhivă II
12 - birou audit
13 - hol;
14 - hol;
15 - grup social,
TOTAL
Diferenţe constatate:
Suprafaţă construită relevată de ………. mp - suprafaţa desfăşurată înscrisă , de……. mp = ……… mp
Suprafaţă utilă relevată de ……….. mp - Suprafaţa utilă înscrisă, de ……..mp = …….. mp
Terenul însumează o suprafaţă totală , de ………… mp, din care:
- - …………… mp ocupat de: - suprafaţa construcţiei vechi- ………….mp şi
- - împrejmuiri: …………. mp, determinat fizic la jumătatea fondului;
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

Situaţia din teren , la data inspecţiei imobilului:
Nr. crt. Structura -destinaţia suprafaţa con-struită-clădiri vechi-mp suprafaţa liberă,în ame-
najare
-mp Suprafaţa totală-mp
1 clădire parter
2 sediul nou
3 traseu carosabil
4 parcare auto
5 traseu pietonal
6 spaţiu ecologic
7 teren liber
8 gard cu închideri metalice…95 ml
9 împrejm. zid prefabr… 65 ml
Suprafaţa totală

3. ADRESA PROPRIETĂŢII : Municipiul…………….strada…………………. nr…..
4. DATA INSPECŢIEI IMOBILULUI: – pentru teren şi spaţiul vechi construit CLĂDIRE PARTER -birouri:
Inspecţia a fost efectuată de către ing. dr. Apetroae Gheorghe la data de ………….201….
. Releveul construcţiei s-a întocmit de evaluator cu ocazia inspecţiei imobilului.

5. DATA EVALUĂRII IMOBILULUI – spaţiul construit CLĂDIRE PARTER : ……….2010
Evaluarea s-a efectuat, preluându-se datele din documentaţia de reglementare juridică a patrimoniului statului român şi din planul de amplasament +releveu parter existent+ releveu parter , întocmit de evaluator.
6. DATA RAPORTULUI DE EVALUARE :…………201…..

7. CURS DE SCHIMB BNR, LA DATA EVALUĂRII : 1 EURO = 4, 2185 lei

8. BENEFICIAR: STATUL ROMÂN , reprezentat de administratorul …………………………..

9.DECLARAREA.VALORII:VALOAREA.DE PIAŢĂ ESTIMATĂ :-------------LeI echivalent -------------- EUR

VALOAREA NU CONŢINE T.V.A.

10. TIP DE VALOARE : Valoarea de piaţă


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe ApetroaeReevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.


11. DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE :
DOBÂNDIREA: Temei contractual : Statul Român- domeniul public.
În anexa nr. 1 la raport este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate- provinienţei proprietăţii.
Dreptul de proprietate: Deplin asupra terenului şi construcţiilor,
¤ Imobilul construcţii , situat în municipiul …………………….
¤ Teren ul aferent -
- înscris în Cartea funciară nr. ………….. a municipiului……. şi
- identificat prin nr. top. cadastral nr………………,
- imobil înregistrat cu nr. inv . MF nr. ………, cod 8.29.06. şi format
¤ din clădire parter ,
- cu suprafaţa utilă înscrisă , de ……… mp,
- suprafaţa desfăşurată înscrisă ,de ……… mp şi
- terenul aferent, inclusiv terenul de sub spaţiul – sediul nou construit, în suprafaţă totală de ….mp,
- În anexa nr.2 la raport sunt prezentate îcheierea de întabulare a imobilului construit şi teren
- MENŢIUNI: Abateri de la înscrierea în Cartea Funciară : există
- DATE PRIVIND DOCUMENTAŢIA CADASTRALĂ : Se constată prezenţa documentaţiei
- cadastrale.
Suprafaţa înregistrată în documentaţia cadastrală:
- teren = 1800 mp şi
- suprafaţa construită, nu este specificată
În anexa nr. 3 este prezentată copia xerox a planului de situaţie
În anexa nr.4 sunt prezentate copiile xerox ale releveelor proprietăţii cu completările evaluatorului

12. SITUAŢIA ACTUALĂ A PROPRIETĂŢII
Întregul imobil construit este ocupat de proprietar
13. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE
13.1. ZONA DE AMPLASARE : Central – zona =0
13.2. ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAŢIE ÎN APROPIERE
¤ Auto: - Calea Dumbrăvii;
Străpungerea B-dul Mihai Viteazul – str. Scoala de Înnot
- Transportul urban din zonă deserveşte şi străzile apropiate: Dimitrie Anghel, Aurel Vlaicu, ,Lămâiţei, A. Saligny..
¤ Feroviar
- Calea Dumbrăvii, cu poziţionarea centrală a imobilului, geografic în partea nord - vestică a acesteia, este situată la o distanţă de 3000 m de gara Municipiului Sibiu, tronsonul feroviar Sebeş- Sibiu-Făgăraş-Braşov- Bucureşti, cu legătură prin reţelele de transport ale municipiului : Auto urban comun şi Taxi;
¤ Aeronaval
- Calea Dumbrăvii ,partea mediană ,este situată la o distanţă de 6000 m de aeroportul municipal modernizat, cu legături prin reţeaua de transport auto urban a municipiului şi servicii Taxi;

¤ Calitatea reţelelor de transport : asfaltate , cu 1-2 benzi pe sens, cu intersecţii semaforizate , cu unele aglomeraţii pe străzile magistrale, la intersecţii care crează şi unele blocaje, de scurtă şi medie durată.
13.3.CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI
¤ Tipul zonei
- cartier rezidenţial , de vile, cu spaţii comerciale limitate, fără zone industriale în apropiere.
- În zonă se află o reţea de transport în comun, cu staţii în apropiere, cu mijloace de transport suficiente.
- În zonă, unităţile comerciale sunt relativ suficiente , de calitate mijlocie, lipsa pieţei agroalimentare şi imobilul fiind situat la o distanţă mijlocie de supermarket-urile: Metro, Mall, Carrefour. Magazinele existente, deşi insuficiente în zonă, sunt suficient aprovizionate ,cu mărfuri de bună calitate.
-
-
-
-
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.
- Unităţi de învăţământ : mediu şi superior, relativ dezvoltat în zonă: Facultatea de Drept din cadrul U.L.B. Sibiu şi Universitatea Română- Germană;.
- Unităţi medicale : Policlinica „Astra” , Spitalul militar , cabinet stomatologic şi cabinet medical familial.
- Instituţii de cult: slab reprezentate în zonă
- Sedii de bănci: apropiate de zonă;
- Muzee, slab reprezentate.
- Parcuri: parcul „Sub Arini”, brăzdat de pârâul Trinkbach, cu o diversitate de specii arboricole, cu bustul lui M. Eminescu şi restaurantul „Bolta Rece”.
- apropiat de stadionul municipal.
13.4. UTILITĂŢI EDILITARE
¤ Reţea urbană de energie electică: existentă
¤ Reţea urbană de apă : existentă
¤ Reţea urbană de termoficare : inexistentă
¤ Reţea urbană de gaze: existentă
¤ Reţea urbană de canalizare: existentă
¤ Reţea urbană de canalizare : existentă
¤Reţea urbană de telefonie : existentă
13.5. GRADUL DE POLUARE
¤ poluare fonică de medie intensitate;
¤ poluare cu noxe auto de medie intensitate;
13.6. AMBIENT - liniştit, trafic auto de medie şi mare intensitate

CONCLUZIE PRIVIND ZONA DE AMPLASARE :
Zona de referinţă:ultracentrală , amplasare deosebit de favorabilă,

Dotări şi reţele edilitare satisfăcătoare. Poluare redusă. Ambient civilizat.

14. DESCRIEREA CONSTRUCŢIILOR( de bază):

14.a: CONSTRUCŢIA VECHE: CLĂDIRE PARTER
BILANŢUL SUPRAFEŢELOR: ANEXA 5a

- Imobilul însumează : - o suprafaţă construită de ………. mp şi
- - o suprafaţă utilă de ………… mp
- Terenul , însumând o suprafaţă totală , de ……….. mp, din care:
- - ……….. mp ocupat de: 1. - suprafaţa construcţiei vechi- ……….. mp şi
- - 2. - împrejmuiri:…….. mp, determinat fizic la jumătatea fondului;

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
CLĂDIRE PARTER:
1. Ordonator principal de credite : ….6……01-…………………………………..
2. Ordonator secundar de credite :………………………………………………………………758
- Nr. M.F. : ……….. ;
- Cod clasificare : : Imobil 8.29.06 ;
Date de identificare:
-Descrierea tehnică:
¤ Clădire parter compusă din : 7 camere, hol, grup sanitar,
cu suprafaţa utilă ……. mp şi
suprafaţa desfăşurată, de ……. mp;
-Vecinătăţi: …………;……………;……………;…………
- Orientare: NORD - SUD
- Anul dobândirii : 201…
Anul punerii în funcţiune: …………; vechime =……. ani
- Valoarea de inventar : …………… RON
- Situaţia juridică:
¤ Baza legală de dobândire : HGR nr……/20…,
HG nr. ……./ 20….
¤ Titlu de deţinere : în administrare
La acest imobil au fost evaluate cantitativ şi valoric următoarele structuri şi elemente de construcţie: Anul punerii în funcţiune: ………
14.1.Fundaţia din piatră şi beton sub zidurile exterioare şi interioare portante ,din cărămidă
Fundaţiile executate sunt fundaţii continue sub ziduri . Nu s-au efectuat sondaje la părţile
ascunse.
14.2.Pardoseli interioare pe grinzi de lemn cu căptuşeală din scândură şi parchet melaminat, sau de stejar cu stare bună de întreţinere; Pardoseală – şapă de beton , de 5 cm, acoperită cu cu gresie numai în unele spaţii, vezi fişa de evaluare analitică a imobilului- stare bună. Nu s-au efectuat sondaje asupra grosimii şi structurii pardoselii.
14.3. Pereţii exteriori şi interiori portanţi din cărămidă plină , parter, cu spaţii libere pentru uşi şi ferestre şi în calcane din cărămidă plină cu tencuieli exterioare şi interioare de 2,5 cm drişcuite şi căptuşite cu faianţă numai la grupul sanitar, iar uşa din Portador. Nu s-au efectuat sondaje la părţile ascunse
14.4.grinzi şi căptuşeli din lemn la planşeul peste parter. Nu s-au efectuat sondaje la părţile ascunse.
14.5.grinzi şi stâlpi de lemn la şarpanta construcţiei .
14.6. Buiandrugii de rezistenţă din beton armat deasupra spaţiilor libere pentru uşi şi ferestre în pereţii exteriori- anvelopă şi în pereţii interiori şi pentru susţinerea şarpantei, ascunşi. Nu s-au efectuat sondaje la părţile ascunse.
14.7. Tavanul din scândură de răşinoase fixat pe grinzile transversale şi tencuieli pe rabiţ sau căptuşit cu rigips
14. 8. Soclu din cărămidă cu h= 0,30-1.00 m, cu izolaţie din poliester şi rigips.
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

14.9. Tencuieli interioare drişcuite la pereţi şi tavanul executat manual de 2 cm grosime şi căptuşeală din scânduri şi căptuşeală din rigips.
14.10. Tencuieli exterioare obişnuite, pe zidurile laterale şi calcane,drişcuite şi zugrăvite cu lapte de ciment alb.
14.11 Uşile de acces- uşi exterioare simple, într-un canat , tabliere de lemn de brad pe toc de lemn;uşa interioară într-un canat, cu treimea inferioară din tablier din lemn şi restul din tablier sau geam între cercevele, excepţie făcând uşa de la holul mare care asigură accesul prin partea de nord a imobilului, în două canaturi, din stejar.
14.12. Ferestre din termopan Rehau pe tocuri din PVC , în două canaturi, oscilante, sau batante duble cu sau fără obloane şi zăbrele din Ol în două sau trei canaturi, cu starea feroneriei satisfăcătoare, fără defecte de închidere..
14.13. Grinzile longitudinale de rezistenţă peste parter pentru sprijinirea tavanului şi grinzi transversale din lemn pentru susţinerea tavanului şi scaunelor la şarpanta acoperişului parţial modificate şi înlocuite prin acţiunea de extindere a construcţiei şi de realizare a mansardei la extindere. Nu s-au explorat părţile ascunse.
14.14. Şarpanta din lemn de răşinoase pe scaune , în două ape, modificată ,urmare a extinderii, din căpriori fasonaţi 12x12 cm sprijiniţi pe popi de răşinoase, de 15 x15 cm, pe cosoroabe de răşinoase de 15 x15 cm, dispuşi la distanţa de cca 1m , cu popi sprijiniţi pe grinzile longitudinale, cosoroabele sprijinite pe grinzile transversale la nivelul pereţilor portanţi, cu modificări, urmare a edificării extinderii .. Elementele de construcţie ale şarpantei sunt din lemn ecarisat – cherestea din răşinoase conform STAS 942-1986 , reprezentate de grinzi, dulapi, rigle şi şipci. Elementele din lemn nu s-au ignifugat, nefiind respectate prevederile normativului C58/96 care prevăd că aplicarea produselor ignifuge pe suprafaţa se face după prelucrarea definitivă a elementelor de construcţie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrare care să depărteze stratul ignifug de pe suprafaţă.
14.15. Asteriala. S-a constatat prezenţa asterialei în stare relativ bună.
14.16. Lucarne : nu s-a constat prezenţa lucarnelor.
14.17. Învelitoarea – din ţiglă fixată direct pe şarpantă, fără înlocuiri, cu luminator din sticlă transparentă Nevada, în format de ţiglă.
14.18. Instalaţia electrică- funcţională. Conductorii sunt din aluminiu. Nu s-au efectuat sondaje.
14.19. Instalaţii de gaze naturale- funcţională- prezenţa centralei termice pentru încălzirea S+P, cu calorifere amplasate în biroul I, deserveşte şi extinderea.
14.20. Instalaţii sanitare şi apă potabilă-
14.21. Reţeaua de canalizare- funcţională. Nu s-au efectuat sondaje.
14.22. Drenajul subteran – bun, fără risc de îngheţ.
14.23. Scările de acces- comune cu imobilul vecin, din beton , cu mozaic.
14.24. Sistemul de ventilaţie- nu există.
14.25. Regimul de înălţime al construcţiei evaluate este parter.-

Documentaţii şi relevee utilizate la evaluare. Elementele dimensionale ale părţii de construcţie vechi au fost constatate la faza de inspecţie a părţii de imobil –construcţii parter şi sunt cele relevate în planul parter existent ale părţii structurale construite din imobilul relevat, elaborate de beneficiarul OCPI, scara 1:100, în anul 2004, reactualizat de expertul evaluator.
Nu există o expertiză tehnică de rezistenţă pentru construcţia existentă P , dar se apreciază că aceasta se prezintă în condiţii bune şi respectă prevederile normativului P2/85, excepţie , făcând şarpanta clădirii, care trebuie revizuită.
Aspect exterior: nu sunt degradări ale finisajelor;
Aspect interior : îngrijit;
Nu sunt problemne de alimentare cu apă caldă, ţinând cont că centrala termică este proprie.
Nu sunt probleme de aprovizionare cu combustibil şi de funcţionalitate.

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

CONCLUZII PRIVIND CONSTRUCŢIA:

STAREA GENERALĂ a clădirii este bună şi nu sunt probleme cu aspectul interior, cu alimentarea, cu utilităţi , cu infiltraţii ape meteo la fundaţii . Construcţia prezintă un aspect îngrijit şi dispune de utilităţi complete, nefiind necesară, cu excepţia observaţiilor efectuate de evaluator, efectuarea unei expertize tehnice .
Instalaţiile electrice sunt normale : 1.Instalaţia electrică de iluminat; 2. Instalaţia electrică de prize; 3. Instalaţia de legare la pământ; 4. Instalaţia de paratrăsnet. Nu s-a constatat sisteme de supraveghere şi de curenţi slabi-telefonie şi cablu TV.
INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ÎNCĂLZIRE : Termoficare: centrală termică proprie; INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ALIMENTARE CU APĂ: din reţeaua oraşului, instalaţii şi dotări noi, de calitate medie. Instalaţiile sunt bine întreţinute.
INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ALIMENTARE CU GAZE: din reţeaua oraşului; alimentează centrala termică ; Instalaţiile sunt bine întreţinute.
BILANŢUL DE SUPRAFAŢĂ : În anexa nr.5 este prezentat bilanţul de suprafaţă, conform releveului cadastral efectuat de către beneficiarul ……….. şi revizuit de către expertul evaluator, conform codului de măsurare, într-o proiecţie la sol a construcţiilor , de …….mp suprafaţă construită şi de ….. mp suprafaţă utilă.

CONCLUZIE PRIVIND DESCRIEREA IMOBILULUI CONSTRUIT: Nu sunt probleme cu aspectul interior şi nici cu alimentarea cu utilităţi; Are un aspect îngrijit şi utilităţi complete. Nu se constată degradări la tâmplărie, instalaţii, închideri şi fisuri în pereţi. Pentru documentare se va parcurge conţinutul Fişei de evaluare analitică cuprinsă în anexa nr . 7 la raport.

15.ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE:

DEFINIREA PIEŢEI ŞI SUPIEŢEI: Studiu de cercetare asupra pieţei spaţiilor pentru birouri .
.NATURA ZONEI : Zonă rezidenţială , de vile, cu zone comerciale mediu reprezentate , cu obiective culturale şi sportive: Sala polivalentă Transilvania şi Stadionul municipal ,obiective industriale slab reprezentate; Din punct de vedere economic: zonă centrală a oraşului în uşoară dezvoltare şi zonă cu economie redusă;
OFERTA DE IMOBILE SIMILARE: în stagnare;
CEREREA DE IMOBILE SIMILARE: în stagnare;
ECHILIBRUL PIEŢEI ( raportul cerere/ofertă): în dezechilibru;
PREŢURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂŢI SIMILARE :
¤ minim 100.000 EUR, echivalent 300000 lei(s-a extras valoarea terenului)
¤ maxim 110.000 EUR, echivalent 350000 lei ( s-a extras valoarea terenului).
CHIRII ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂŢI SIMILARE:
¤ minim 1000 EUR / lună; echivalent 4218 lei/lună;

¤ maxim 1700 EUR / lună; echivalent 7171 lei/lună;
CONCLUZII ŞI TENDINŢE PRIVIND PIAŢA PROPRIETĂŢII:
¤ Dezechilibru semnificativ în favoarea ofertei/ cererii:cerere mai redusă în comparaţie cu oferta;
Rezultă: posibilitatea reducerii preţurilor şi a chiriei.
ANEXA NR: 6 cuprinde extrase privind preţurile/ chiriile pe segmentul de piaţă al proprietăţii care susţin elementele de piaţă incluse în acest raport.

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.


16. EVALUARE
REGLEMENTĂRI ŞI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAŢIONALE
EVALUARE-EDIŢIA
A OPTA, 2007


¤ IVS 1- Valoarea de piaţă- tip de valoare;
¤ IVS 2-Tipuri de valoare diferite de valoarea de piaţă
¤ IVS 3- Raportarea evaluării
¤ IVA 2 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului
¤ GN1 – Evaluarea proprietăţii imobiliare

CADRU LEGAL

ALTE REGLEMENTĂRI: ABORDĂRI:
1.ABORDAREA PRIN COMPARAŢIA VÂNZĂRILOR:
În anexa nr. 8a este prezentată determinarea valorii de piaţă prin comparaţia vânzărilor:

8.a. VALOAREA DE PIAŢĂ PRIN COMPARAŢIA VÂNZĂRILOR
(piaţă relativ instabilă)
………….. LEI echivalent………….. EUR
VALOAREA NU CONŢINE T.V.A.
2.ABORDAREA.PRIN COMPARAŢIA BPRIN BONITATE.
În.anexa nr.8b este.prezentată determinarea valorii prin bonitate

8.b. VALOAREA ESTIMATĂ PRIN BONITATEW- intravilan
………….. LEI echivalent ……….. EUR
VALOAREA NU CONŢINE T.V.A.

3.ABORDAREA.PRIN.COST-
În.anexa Nr. 8.c este prezentată determinarea valorii prin abordarea prin cost

8.c. VALOAREA ESTIMATĂ PRIN ABORDAREA PRIN COST
…………… LEI echivalent………… EUR
VALOAREA NU CONŢINE T.V.A.

4.ABORDARE.PRIN.CAPITALIZAREA.VENITURILOR-În.anexa.Nr.8.este.prezentată.determinarea.valorii de piaţă prin capitalizarea venitului generat de proprietate din chirie/ pe baza MCB

8.d.VALOAREA.DE.PIAŢĂ.ESTIMATĂ PRIN.CAPITALIZAREA VENITULUI
……………..LEI echivalent ……….. EUR
VALOAREA NU CONŢINE T.V.A.
1 . Rata de capitalizare(sau MCB )s-a calculat pe baza datelor de piaţă
2. Cheltuielile şi gradul de neocupare s-a argumentat de către evaluator.
Expert evaluator,


Ing. dr. Gheorghe ApetroaeReevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.
17. REZUMATUL FAPTELOR ŞI CONCLUZIILOR IMPORTANTE
IMOBILUL DE EVALUAT: construcţii – CLĂDIRE PARTER

Proprietatea evaluată: Imobilul situat în perimetrul intravilan al municipiului …………………………..
Titlul proprietăţii: Proprietate imobiliară cu destinaţia de birouri pentru firmă şi locuinţă de serviciu__________
Proprietar: ……………………………………………
Terenul: Suprafaţa de teren aferentă proprietăţii evaluate, înscrisă în CF este de …………… mp.
Terenul nu s-a evaluat în cadrul prezentului raport.
Cea mai bună utilizare: Construcţie cu destinaţia de birouri firmă şi locuinţă de serviciu__________
Data punerii în funcţiune: 200…
Data schimbării destinaţiei:
Scopul evaluării: Stabilirea valorii de impozitare pentru partea construită din imobil, fără valoarea terenului
Data evaluării: ………………..201….
Data inspecţiei: ……………..201….
Condiţii limitative: Din informaţiile şi datele aflate la dispoziţia mea la data evaluării asupra proprietăţii imobiliare nu am constatat restricţii de ordin juridic sau de altă natură care să afecteze dreptul de proprietate, cu excepţia identificării tabulare a părţii construite anterior din imobil, de cea de extindere sediu de firmă , cea de locuinţă de serviciu şi de prezenţa fondului servant.
Metodele de evaluare utilizate:
3. Metoda comparaţiilor de piaţă. – imobile similare: construcţii anterioare + extinderi
2. Metoda determinării valorii prin abordarea prin cost
3. Metoda randamentului (capitalizarea chiriilor lunare)

Rezultatul evaluării În opinia mea, valoarea proprietăţii imobiliare, care face obiectul prezentului raport este de …………lei, echivalent ……………EUR, la data de …………..201…


Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

18. VALOAREA TOTALĂ A SUPRAEDIFICATELOR ESTE LA IMOBILUL DE EVALUAT: construcţii – CLĂDIRE-PARTER , prin:

8 a METODA DETERMINĂRII VALORII DE PIAŢĂ PRIN COMPARAŢIA VÂNZĂRILOR:
………………… lei ,echivalent …………… EUR
8 b METODA COMPARAŢIEI PRIN BONITARE- pentru terenul intravilan :
Lei , echivalent : EUR;
8 c METODA DETERMINĂRII VALORII PRIN ABORDAREA PRIN COST:
Lei , echivalent : EUR;
8.d METODA DETERMINĂRII VALORII DE PIAŢĂ PRIN CAPITALIZAREA VENITULUI:
Lei , echivalent : EUR;
CONCLUZII. ALEGEREA VALORII FINALE

Se apreciază la imobilul evaluat în prezentul raport o valoare de piaţă de 443.281 lei.

19.CENTRALIZATORUL SUPRAEDIFICATELOR ŞI TERENULUI
Valoare propusă pentru impozitare
Numere CF Numere topo Suprafaţa (mp) construită evaluată Suprafeţe (Ad – mp) clădiri în incinta construcţiei
Total suprafeţe ……………… ………… …………….. …………… -

Valori totale (incintă) imobil stabilite prin Valoare mijloace fixe
lei Valoare teren
lei Valoare totală
lei Valoare de impozitare
lei
(nu cuprinde TVA)
8 a. ESTIMAREA VALORII IMOBILULUI (CONSTRUCŢII) PRIN METODA COMPARAŢIEI DIRECTE. DETERMINAREA VALORII DE PIAŢĂ PRIN COMPARAŢIA VÂNZĂRILOR


8b METODA COMPARAŢIEI PRIN BONITARE-
pentru terenul intravilan

MET
DA 8 c METODA DETERMINĂRII VALORII PRIN ABORDAREA PRIN COST

8.d DETERMINAREA VALORII DE PIAŢĂ PRIN CAPITALIZAREA VENITULUI …… lei echivalent ……….. EUR
APRECIEREA EVALUATORULUI

Expert evaluator proprietate imobiliară
Ing. dr. Gheorghe Apetroae


Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.20. RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA FINALĂ .


ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE, A ANALIZEI INFORMAŢIILOR APLICABILE ŞI A FACTORILOR RELEVANŢI: UTILI- TATEA, CERINŢA EFECTIVĂ ,TRANSFERABILITATEA, RARITATEA, DORINŢA ŞI PUTEREA EFECTIVĂ DE CUMPĂRARE - JUDICIOS INTERACŢIONAŢI , INTERRELAŢIONAŢI ŞI ANALIZAŢI ÎN RELEVAREA JUSTĂ A VALORII , OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAŢĂ A PROPRIETĂŢII IMOBILIARE DESCRISE- DREPTULUI EVALUAT-ESTE:


VALOAREA DE PIAŢĂ
………………. LEI echivalent………. EUR

VALOAREA DE PIAŢĂ A FOST ESTIMATĂ PRIN
METODA CAPITALIZĂRII RENTEI DIN CHIRII

VALOAREA DE PIAŢĂ NU CONŢINE T.V.A.
…………….LEI echivalent …………. EUR


ŞTAMPILA DE EVALUATOR ŞI SEM NĂTURA EXPERT EVALUATOR

APETROAE GHEORGHE_________________________________________

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE EVALUARE

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -

ING. DR. APETROAE GHEORGHE

_______________________________Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.21. CERTIFICARESubsemnatul certific în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, că:
5.1. Afirmaţiile privind faptele cuprinse în prezentul raport sunt adevărate şi corecte.
5.2.Analizele, opiniile şi concluziile sunt limitate doar de ipotezele şi concluziile limitative menţionate şi sunt analizele , opiniile şi concluziile mele profesionale personale, imparţiale şi nepărtinitoare.
5.3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privinţa proprietăţii imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare şi nu am nici un interes personal privind părţile implicate în prezenta misiune, excepţie făcând rolul menţionat aici.
5.4. Implicarea mea în această misiune nu este condiţionată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit, în funcţie de mărimea valorii estimate, de direcţia de evaluare care favorizează cauza clientului, de atingerea unui rezultat stabilit sau de producerea unui eveniment, în funcţie de opinia mea.
5.5. Analizele, opiniile şi concluziile mele au fost formulate, la fel ca şi întocmirea acestui raport, în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Evaluare.
5.6. Posed cunoştinţele şi experienţa necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepţia persoanelor menţionate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistenţă profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.
Şi, în aceste condiţii , certific valoarea de piaţă a proprietăţii evaluate, reconciliată.

Data certificării
…………………..201…… Expert evaluator imobiliar,

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.


ANEXE – parte integrantă din raport.
Urmează relevarea anexelor la raportul de evaluare în următoarea succesiune:
ANEXA NR. 1 : Contract de vânzare-cumpărare

ANEXA NR . 2 :Încheiere de intabulare în Cartea Funciară ; Extras de carte funciară

ANEXA NR. 3 a-c : Plan de încadrare în zonă , de situaţie , de amplasament şi delimitare a imobilului evaluat

ANEXA NR. 4 a - f : Releveele proprietăţii

ANEXA NR: 5a-b : Bilanţul de suprafeţe conform releveului cadastral- efectuat de către evaluator

ANEXA NR. 6 : Extrase privind preţurile/ chiriile pe segmentul de piaţă al proprietăţii

ANEXA NR. 7 – Fişa de evaluare analitică a imobilului care se evaluează

ANEXA 8 a Metoda comparaţiei directe: DETERMINAREA VALORII DE PIAŢĂ PRIN COMPARAŢIA VÂNZĂRILOR: 441.780 lei ,echivalent 111.495 EUR

ANEXA 8b METODA COMPARAŢIEI PRIN BONITARE- pentru terenul intravilan :
Lei , echivalent : EUR;
ANEXA 8 c METODA DETERMINĂRII VALORII PRIN ABORDAREA PRIN COST
Lei , echivalent : EUR;
ANEXA 8.d DETERMINAREA VALORII DE PIAŢĂ PRIN CAPITALIZAREA VENITULUI
Lei , echivalent : EUR;
ANEXA 9 – Extrase de oferte din piaţa imobiliară a localităţii Sibiu

ANEXA 10 – Foto –color cu imobilul evaluat.Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC ADMINISTRATE DE ……………………………………….- DATA REEVALUĂRII : …………………2010; IMOBIL : TEREN ,strada…………………….nr………, EXEMPLAR …
ANEXA NR 5a : BILANŢUL DE SUPRAFEŢE CONFORM RELEVEULUI EFECTUAT DE EVALUATOR – CLĂDIRI ŞI TEREN –Active corporale înregistrate
Nr. crt. Structura -destinaţia suprafaţa construită-mp suprafaţa liberă
-mp Suprafaţa totală-mp
1 clădire parter
7 teren liber
8 gard cu închideri metalice…95 ml
9 împrejm. zid prefabr… 65 ml
Suprafaţa totală
ANEXA NR 5b : BILANŢUL DE SUPRAFEŢE CONFORM RELEVEULUI EFECTUAT DE EVALUATOR – CLĂDIRI ŞI TEREN –Active corporale existente şi în amenajare în imobil la data evaluării
Nr. crt. Structura -destinaţia suprafaţa construită-mp suprafaţa liberă
-mp Suprafaţa totală-mp
1 clădire parter
2 sediul nou
3 traseu carosabil
4 parcare auto
5 traseu pietonal
6 spaţiu ecologic
7 teren liber
8 gard cu închideri metalice…ml
9 împrejm. zid prefabr… ….. ml
Suprafaţa totală

C.F. 44990; număr cadastral ……………………, construcţii şi teren
- Nr. M.F. : 6….2;
- Cod clasificare : : Imobil 8.29.06 ;
Date de identificare:
-Descrierea tehnică:
¤ TEREN : suprafaţa ……… mp;
-Vecinătăţi: : ………………….;……………………;……………..;………………………

- Anul dobândirii : 20…..
-Valoarea de inventar -lei : …………….
-Situaţia juridică:
¤ Baza legală de dobândire : HGR nr………../ ……….20…..,
¤ Titlu de deţinere : în administrare


Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC ADMINISTRATE DE ………………………………………………..
DATA REEVALUĂRII : ……………………..201…….. ; IMOBIL : CLĂDIRE ŞI TEREN ,…………………………………………………., EXEMPLAR …
ANEXA NR 6 a 1 -EXTRAS PRIVIND PREŢURILE PE SEGMENTUL DE PIAŢĂ AL PROPRIETĂŢII 1 EUR = 4, 2185 RON,
oferte publicaţii şi agenţii imobiliare
Data Localizarea imobilului ZONA Ni
ve
l Suprafaţa teren - mp Suprafaţa - mp Des
tina
ţia Confort, utilităţi Preţul de Selectarea valorii
Construită- mp Utilă mp teren liber Ve
chi
mea ani vânzare – construcţii + teren vânzare, extracţ. val. teren. valoarea constr. Revine pt. val. constr.
EUR/mpS.U.
RON EURO
RON EURO RON EURO teren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I-IV,2009 Sb.,Zaharia Boiu-colţJustiţiei central p 80 80 70 - Sp. Cabinet, birou 2 camere,baie,arhivă, 313.120 74.600
. 100738 24000 212382 50600 723
I-IV,2009 Sb, Ttransilvaniei, ultracentral p 120 120 70 - birou 3 camere, imobil tip vilă, pret. Birou 275.040 65.526 176291 42.000 98748 23526 336
13.04.09 Sibiu, lângă sediul Protecţia Mediului central p


Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC ADMINISTRATE DE ……………………………………….
DATA REEVALUĂRII : ………………………201……. ; IMOBIL : TEREN , strada…………………,nr….., …………….., EXEMPLAR …
ANEXA NR. 6a2 -EXTRAS PRIVIND PREŢURILE PE SEGMENTUL DE PIAŢĂ AL PROPRIETĂŢII 1 EUR = 4, 2185 RON,
oferte publicaţii şi agenţii imobiliare
Data Localizarea imobilului ZONA Ni
ve
l Suprafaţa teren - mp Suprafaţa - mp Des
tina
ţia Confort, utilităţi Preţul de Selectarea valorii
Construită- mp Utilă mp teren liber Ve
chi
mea ani vânzare-construcţii+ teren vânzare, extracţ. val. teren. Revine EUR/mp
RON EURO
RON EURO constr.+teren teren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
…………….
Central 800 - - - - construcţii - 839480 200000 839480 200000 1049 250,00 selectat
…………..tel.:
central - 1000 - - - - construcţii deschidere la stradă- 20 m 1427116 340000 1427116 340000 1427 340,00
……………… ultracentral 1000 - - - - construcţii deschidere- 20 m, la stradă, curent electric, gaz,canalizare, alimentare cu apă,iluminat stradal, drumuri amenajate 1574025 375000 1574025 375000 1574 375,00

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.


DATA EVALUĂRII : 20 .04. 2009 ; IMOBIL : CLĂDIRE PARTER ,CALEA DUMBRĂVII, 34, SIBIU, EXEMPLAR …
ANEXA NR. 6b - EXTRASE PRIVIND CHIRIILE PE SEGMENTUL DE PIAŢĂ AL PROPRIETĂŢII - 1 EUR = 4.2185 RON
, oferte publicaţii şi agenţii imobiliare
Data Localizarea zona Nivelul Suprafaţa - mp Destinaţia Confort,utilităţi Preţul de închiriere/ lună Revine/lună selectarea valorii
Totală Construit mp Utilă- mp Acces Teren liber Vechimea-ani
Lei/loc Euro/loc Euro/
mp util
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I-IV,2009 Sb.,str. I. Moga, nr. 3 Median P+1 100 80 1 an birou Echipat şi mobilat 250 3.125
I-IV,2009 Sb.,Alba Iulia –Moll Central p 120 90 1an Birouri,cabinet avocat,not. Finisaje noi,gresie , parchet, termopan, centrală termică 350 3.89
I-IV,2009 Sb., Transilvaniei Central p 78 60 Birou,cabinet medical Tip vilă,imobil nou 300 5.00 selectat
I-IV,2009 Sb.,B-dul Victoriei Ultracentral p 120 100 birouri Casă,singur în curte,3 camere, 2 băi, bucătărie, 2 holuri , pivniţă 600 6.00
I-IV,2009 Sb., apartament , lângă Poliţie, proprietar:G.. Hara Ultracentral p 145 110 birouri Apartament cu 5 camere şi dependinţe, centrală termică, parchet, 800 7.27
13.04.09 Sibiu, Calea Dumbră- vii,tel.:0,720 86 66 66 Ultracent.. p 240 birou birouri 10.80
13.04.09 Subiu, Vasile Milea ACR Ultracent. p 50 birou birouri,grup sanitar,parcare 500 10.00
24.04.09 Sibiu, Sub Arini,0.269-21.02.72 ultracentral p 470 170 300 birouri IMOBIL GRUP apartament la casă pentru birouri, 4 camere,curte 300mp,acces auto,C.T. 1000 5.88
I-IV,2009 Sibiu, Str.Turnişorului Median p 440 330 birouri- Ansamblu birouri,open-ofice, 110 mp,birou mare-70 mp,birou mediu-40 mp, birou mic-10 mp,sală de meeting-20 mp, grup sanitar 1960 6.00
24.04.2009 Sibiu, Rampa Ştefan cel Mare ,blocuri,tel..0751.17.99.01 birouri zonă de blocuri, 6,00
I-IV Sibiu,Duplex,str. Lemnelor, tel.:0731845800 520 400 2009 pt. birouri compus din 8 camere, 2 buc., 4 băi, dep.,toate utilităţile 1200
13.04.2009 Sibiu, str. Vasile Milea
ACR,tel.:0721939161 ultra-
central P 50 50 birou 500
06.04.09 Subiu, Vasile Milea-Continental,tel.:074174034 Ultracent. p 105 105 birou birouri, 4 camere, cu geamuri la stradă 700 6,67
06.04.09 Subiu,bd.Victoriei,6,tel.:
0722 20 88 76 Ultracent. p 100 100 birou autorizat birouri, ,intrare din stradă 25,00

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.


Proprietar: Statul Român; Administrator: ………………………………………………………………… Sediul: loc………….,strada……………., nr……. Evaluator: Ing. Dr. APETROAE GHEORGHE – expert evaluator, legitimaţia ANEVAR nr. 6241
EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE DIN LOC. …………………… , strada……………………………….nr……….
Imobil înscris în Cartea funciară nr. ………………. a municipiului………… şi
identificat prin nr. top. cadastral nr………………………,
constructii: locuinte, industriale, agricole, comerciale, administrative, turistice..
• Folosinta CONSTRUCTII SI TEREN • Suprafata totală a imobilului = ………. mp , din care: teren construit = ……… mp; liber = ………. mp.
¤ Partea evaluată din imobil= CLĂDIRI
• Suprafata construita = ……….mp
• Suprafata construită desfaşurata =……….. mp
• Suprafata utila = ………… mp
• Regim de inaltime S-S/Os/P/E1/E2/E3… ANEXA NR . 7
FIŞA ANALITICĂ DE EVALUARE - ANEXA LA DECRETUL NR. 93/1977
Data inspectiei proprietatii …………..201…
Data constructiei :…………
Vechimea =………. ani
Nivelul: Subsol: Sc..... mp; Su ...... mp Parter: Sc ...... mp; Su ......mp Etaj: Sc ...... mp; Su ..... mp Etaj 2: Sc .... mp; Su ..... mp Etaj 3: Sc .... mp; Su .....mp
Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp) 328.10
Suprafata desfasurata (Ad) (mp) 328.10
Suprafata utila (Au) (mp) 249.20 5.10x 4.00 3.18x1.98 5,15x
3,95
4,97x
4,27 16.9x2 5,00x
4,50 5,00x
4,40 2,08x
1,45 3,39x
2,08 6.86x5.00 5.10x3.95 3,90x
5,10 2.0x1.96 3.7x1.6 3.85x1.96
SUBSOLUL CLADIRII- cod de comparm. coeficient
► PERETI DE FUNDATIE:
1.Constructie:
• fara subsol (f.s-s) f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s f.s.s
• cu subsol (c.s-s)
• din caramida (c.)
• din beton simplu (b.s) 0,98 b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s b.s
2. Starea fundatiei
• fara acces (f.a) f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a f.a
• buna (b) 0,98 b b b b b b b b b b b b b b b
• rea (r)
Descriere:


3. Scurgeri de apă:
• nu exista scurgeri de apa, deci nu au fost localizate (n.s.a) 1,00 n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a
• scurgeri de apa localizate (s.a.l)
Descriere:


Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
4. Infiltratii de apa
• nici una (i.n.u) 1,00 i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u i.n.u
• umiditate (u)
• eflorescenta (e)
Descriere:


5. Fisuri
• nici una (f.f) 1,00 f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f
• minore (f.m)
• importante (f.i)
Descriere:

6. Condens
• nu exista (n.c) 1,00 n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c
• localizat (c.l)
Descriere

7. Izolatii
• nici una (i.n.u) (n.u)
• pe interior (i.i)
• pe exterior (i.e)
• panouri rigide (i.p.r)
Descriere:

8. Bariera de vapori
• nici una (n.u) 1,00 n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u n.u
• prost instalata (p.i)
• buna (b)
Descriere:

►PARDOSEALA CLADIRII
1. Constructie
• beton armat (P.b.a) P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a P.b.a
• pe pamant (P.p) - - - - - - - - - - - - - - -
• parchet , stejar (p.s) p.s - p.s - - - - - - - - - - - -
• mozaic (m) - - - m - - - - m - - - - - -
• gresie (gr) - gr - - gr - - - - - - - gr gr gr
• inaltata (P.i) P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i P.i
Descriere:

Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp) 249.20 20,40 6.29 20,34 21,22 33.905 22.50 22,00 3,00 7,85 34,30 20.14 19.89 3.91 5,92 7.54
2. Starea pardoselii
• foarte buna (P.f.b) - - - - - - - - - - - - - - -
• buna (P.b) 0,98 P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b P.b
• rea (P.r) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

3. Scurgeri de apa
• nici una (f.s) 1,00 f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s f.s
• localizate si descrise - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

4. Fisuri
• nici una (f.f) 1,00 f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f f.f
• minore (f.m) - - - - - - - - - - - - - - -
• importante (f.i) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

5. Infiltratii de apa
• eflorescenta (e) - - - - - - - - - - - - - - -
• umiditate (u) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

6. Drenaj
• nu exista (n.e) 1,00 n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e n.e
• drenaj (d) - - - - - - - - - - - - - - -
• pompa de epuisment - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

► STRUCTURA PLANSEULUI
Peste subsol
• pe gringi de beton (p.g.b) - - - - - - - - - - - - - - -
• pe gringi de lemn (p.g.l) 1,00 p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l p.g.l
• pe gringi metalice (p.g.m) - - - - - - - - - - - - - - -
• pe boltisoare de caramida (p.b.c) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

PARTERUL CLADIRII
► PERETI EXTERIORI
■ Structura de rezistenta independenta
• cadre de beton armat (c.b.a) - - - - - - - - - - - - - - -
Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
• stalpi de lemn (s.l) - - - - - - - - - - - - - - -
■ Structura autoportanta
• zidarie caramida (z.c) 1,00 z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c z.c
• zidarie blocuri de BCA (B.C.A) - - - - - - - - - - - - - - -
► PERETI INTERIORI
■ Structura de rezistenta
• diafragme de beton armat (D.B.A) - - - - - - - - - - - - - - -

■ Pereti de compartimentare
• lemn (P.L) - - - - - - - - - - - - - - -
• caramida (P.C) 1,00 p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c
• BCA ( BCA) - - - - - - - - - - - - - - -
◦ grosime (g) 50 51 50 52 25 50
◦ inaltime (i)
Descriere:

1. Finisajul peretilor
• tencuit (t)
• prin placare (p)
• satifacator (s)
• obisnuit (o) 1,00 o o o o o o o o o o o o o o o
• superior (s) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

2. Starea peretilor
• buna (b) 1,00 b b b b b b b b b b b b b b b
• cu fisuri fine (f.f) - - - - - - - - - - - - - - -
• cu fisuri multiple si adanci (f.m.a) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

3. Probleme de umiditate
• nici una (u.n.u) 1,00 unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu
• sunt probleme (s.p) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

4. Condens
• nu exista (n.c) 1,00 n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c
• localizat (c.l) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere


Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
► PLANSEU PESTE PARTER
1.Planseu
• beton armat (p.b.a)
• grosime
• lemn (p.l) 1,00 p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l p.l
• grinzi (p.g) 1,00 p.g p.g p.g p.g p.g p.g p.g p.g p.g p.g p.g p.g. p.g p.g p.g
Descriere: Deasupra compartiment
5- Hol- luminator in planseu

2. Finisajul tavanului
• satisfacator (s) - - - - - - - - - - - - - - -
• obisnuit (o) 1,00 o o o o o o o o o o o o o o o
• superior (s) - - - - - - - - - - - - - - -
• muchie perete- tavan (m.p.t) 1,00 m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t m.p.t
• stalpi de sustinere grinzi (s.s.g) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere

3. Probleme de umiditate
• nici una (u.n.u) 1,00 unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu unu
• sunt probleme (s.p) - - - - - - - - - - - - - - -
• punte termica (u.pt) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:

4. Condens
• nu exista (c.n.u) 1,00 cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu cnu
• localizat (c.l) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere

► SARPANTA
1. Structura
• din lemn (s.l) 0,80 s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l s.l
• metalica (s.m) - - - - - - - - - - - - - - -
• cosoroabe (s.c) s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c
• corzi (s.c)
• popi (s.p) s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p
• capriori (s.c) s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r s.r
• clesti (s.c) s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c s.c
• pana pe coama (s.p.c) spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc
• asteriala (s.a) s.a s.a sa s.a sa s.a s.a s.a s.a s.a s.a s.a s.a s.a s.a
• pazii (s.p)

Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
2. Starea sarpantei
• buna (s.b)
• sunt probleme (s.p) s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p s.p
Descriere: Deasupra compartiment
5- Hol- luminator in planseu
►INVELITOARE
1. Formata din:
• tigla solzi (i.t.s) i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s i.t.s
• tigla profilata (i.t.p) - - - - - - - - - - - - - - -
• tabla (i.t) - - - - - - - - - - - - - - -
• azbociment (i.a) - - - - - - - - - - - - - - -
• sticla (i.s)
2. Starea invelitorii
• buna (b)
• rea (r)
• satisfacatoare (s) 0,90 s s s s s s s s s s s s s s s
Descriere: deasupra compartiment
5- Hol luminator in invelitoare din
sticla solzi
►PERETI INTERIORI
1. Pereti
• Caramida (p.c) 1,00 p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c p.c
• BCA ( BCA) - - - - - - - - - - - - - - -
• beton armat (p.b.a) - - - - - - - - - - - - - - -
• rigips (r.s) - - - - - - - rs - - - - - - -
• grosime int. N (cm) 50 50 50 15 51 52 52 50 25,15
• grosime int. S (cm) 36 12 12
• grosime
• grosime 48
• inaltime (m)
Descriere:


2. Starea peretilor
• buna (b) 1,00 b b b b b b b b b b b b b b b
• cu fisuri fine (f.f) - - - - - - - - - - - - - - -
• cu fisuri multiple si adanci (f.m.a) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
3. Finisajul peretilor
-- zugraveli
• simple (z.s) zs zs zs zs zs zs zs zs zs zs zs zs zs zs zs
• obisnuite (z.o) zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo
• superioare (z.s) - - - - - - - - - - - - - - -
• camera de zi (z.c.z) - - - - - - - - - - - - - - -
• dormitor (z.d) - - - - - - - - - - - - - - -
• birou (z.b) - - - - - - - - - - - - - - -
--placaje pereti
• faianta (p.f) - - - - - - - - - - - - - - -
• tapet (p.t) - - - - - - - - - - - - - - -
• marmora (p.m) - - - - - - - - - - - - - - -
• lambriu lemn(p.l)/plastic (p.p) - - - pl - - - - - - - - - - -
•baie (p.b) - - - - - - - - - - - - - - -
• WC serviciu(p.w) - - - - - - - - - - - - - - -
• bucatarie (p.b) - - - - - - - - - - - - - - -
• grup social faianta (f) - - - - - - - - - - - - - - f
Descriere:
►USI
1. Material
• lemn (u.l) 0,95 u.l u.l u.l - - u.l u.l u.l u.l u.l u.l u.l - - u.l
• lemn stratificat (u.l.s) - - - - - - - - - - - - - - -
• PVC ( u.PVC) - - - u.PVC - - - - - - - - - u.PVC -
• aluminiu (u.a) - - - - - - - - - - - - - - -
2. Tipul usii
• foi pline (u.f.p) u.f.p u.f.p u.f.p u.f.p - u.f.p u.f.p u.f.p u.f.p u.f.p u.f.p u.f.p - - u.f.p
• cu ochi de geam (u.o.g) u.o.g
• nr.canate 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
• glasswand (g) - - - - - - - - - - - - - - -
3.Sistemul de functionare
• oscilant (o) o o o o o o o o o o o o o
• armonic (a) - - - - - - - - - - - - - - -
4. Tipul de geam la exterior
• ornament (or) - - - - - - - - - - - - - - -
• termopan (ter) - - - t - - - - - - - - - t -
• clar (cl.) - - - - - - - - - - - - - - -
• protectie - - ot. ǿ 8 - - - - - - - - - - - -

5. Tipul de geam la exterior
• ornament (or) - - - - - - - - - - - - - - -
• sablat (sa) - - - - - - - - - - - - - - -
Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
• clar (cl) - - - - - - - - - - - - - - -
6. Starea usii
• foarte buna (f.b) f.b f.b f.b
• buna (b) b b b b - b b b b
• medie (m) - - - - - - - m - m m - - - -
• rea (r) - - - - - - - - - - - - - - -
• feronerie compl. (f.c) f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c f.c
• feronerie defecta (f.d) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:


►FERESTRE
1. Materiale
• lemn f.l f.l f.l
• lemn stratificat (f.l.s) - - - - - - - - - - - - - - -
• PVC ( f.PVC) - - - - - - - - - - Pvc - - - -
• aluminiu (f.a) f.a - f.a f.a f.a f.a f.a f.a - f.a f.a - - f.a -
• geam termopan t - t t - t t t - t t t - t -
• protectie metalica OB 8 OB 8 OB 8 OB 8 OB 8 OB 8
2. Tipul ferestrei
• nr.canaturi 1x2f 1x2f 1x2f 1x2f 1x2f 1 - 1x2f 1x2f 1x2f 1x3f 1x2f
• tip cercevea f
3. Sistem de fuctionare
• oscilant (o) OB 8 - - - - OB 8 o - - o o - - - o
• batant (b) - - - b - - - b - - - - - - -
• ghilotina (g) - - - - - - - - - - - - - - -
• oscilobatant (ob) - - ob - - - - - - - - ob - - -
• zidit(fix) (f) - f - - f - - - - - - - - f -
4. Starea ferestrelor
• satisfacatoare (s) - - - - - - s - - - - - - - -
• medie (m) - - - - - - - - - - - - - - m
• foarte buna (fb) f.b f.b f.b f.b - f.b f.b f.b - f.b f.b f.b - f.b -
5. Starea feroneriei
• buna (b) b b b b b b b b b b b b
• cu defecte (d) - - - - - - - - - - - - - - -
6. Stare cercevea exterioara din lemn
• satisfacatoare (s) - - - - - - - - - - - - - - -
• buna (b) - b - - - - - - - - - - - - -
• foarte buna (f.b) - - - - - - - - - - - - - - -
• termopan (t) t - t t - t t+l t - t t - - t -
Descriere:

Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
► SCARI DE ACCES
1. Material
• din lemn (s.l) - - - - - - - - - - - - - - -
• metalica (s.m) - - - - - - - - - - - - - - -
• beton armat (s.b.a) - - - - - - - - - - - - - s.b.a -
2. Tipul scarii
• dreapta (s.d) - - - - - - - - - - - - - - -
• doua rampe (s.r) - - - - - - - - - - - - - - -
• elicoidala (s.e) - - - - - - - - - - - - - - -
3 . Balustrada
• metalica (bm) - - - - - - - - - - - - - - -
• fier forjat (b.f.f) - - - - - - - - - - - - - - -
• lemn (b.l) - - - - - - - - - - - - - - -
• zidarie (b.z) - - - - - - - - - - - - - - -
4. Mana curenta
• din lemn (m.l) - - - - - - - - - - - - - - -
• din PVC (mPVC) - - - - - - - - - - - - - - -
• metalica (m.m) - - - - - - - - - - - - - - -
• inox (m.i) - - - - - - - - - - - - - - -
Descriere:
► INSTALATII
■ BRANSAMENT DE APA 0,90
1. Tip material bransament
• plumb (b.p) - - - - - - - - - - - - - - -
• cupru (b.c) - - - - - - - - - - - - - - -
• zincata (b.z) - - - - - - - - - - - - - - -
• teava neagra (b.t.n) - - - - - - - - - - - - - bmp -
• material plastic (b.m.p) - - - - - - - - - - - - - - -
• diverse materiale - - - - - - - - - - - - - - -
2. Vana principala
• inaccesibila (v.i) - - - - - - - - - - - - - - -
• accesibila (v.a) - - - - - - - - - - - - - - -
3. Starea generala
• buna (b) - - - - - - - - - - - - - - -
• medie (m) - - - - - - - - - - - - - m -
• rea (r) - - - - - - - - - - - - - - -
• localizarea defectiunii - - - - - - - - - - - - - - -
• presiunea apei - - - - - - - - - - - - - - -
4. Riscul de inghet
• nici unul (n.u) - - - - - - - - - - - - - - -
• probabil (p) - - - - - - - - - - - - - - -
Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
• posibil (p.o) - - - - - - - - - - - - - - -
• verifica (v) - - - - - - - - - - - - - - -
5. Scurgeri menajere
• fonta (m.f)
• plastic (m.p)
• tuburi beton exterior (m.t)
• camin colector (m.c.c)
Descriere:
■ SISTEMUL DE VENTILATIE
1. Material
• tabla zincata (v.t.z) - - - - - - - - - - - - - - -
• tabla neagra (v.t.n) - - - - - - - - - - - - - - -
• plastic (v.p) - - - - - - - - - - - - - - -
• termoizolatie (v.t) - - - - - - - - - - - - - - -
2. Tipul grilei
• cu jaluzele (g.j) - - - - - - - - - - - - - - -
• cu sita inox (g.i) - - - - - - - - - - - - - - -
• slefuit (g.s) - - - - - - - - - - - - - - -
3. Starea traseelor
• buna (t.b) - - - - - - - - - - - - - - -
• medie (t.m) - - - - - - - - - - - - - - -
• rea (t.r) - - - - - - - - - - - - - - -
4. Starea ventilatiei
• cu emisie la exterior - - - - - - - - - - - - - - -
• cu sistem preincalzitor - - - - - - - - - - - - - - -
■ SISTEMUL ELECTRIC
1. Capacitate
• 60 A - - - - - - - - - - - - - - -
• 100 A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
• 200 A - - - - - - - - - - - - - - -
2. Panou de distributie
• siguranta fuzibila (s.f) - - - - - - - - - - - - - - -
• disjunctoare (d) d d d d d d d d d d d d d d d
• circuite libere (c.l) - - - - - - - - - - - - - - -
3. Trasee electrice
• cupru (c) - - - - - - - - - - - - - - -
• aluminiu (a) a a a a a a a a a a a a a a a
4.Starea circuitelor
• satisfacatoare (s) - - - - - - - - - - - - - - -
• buna (b) 0.95 b b b b b b b b b b b b b b b
• foarte buna (f.b) - - - - - - - - - - - - - - -
Cod de compartimentare atribuit de evaluator (c) Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
Suprafata construita (Ac) (mp)
Suprafata desfasurata (Ad) (mp)
Suprafata utila (Au) (mp)
■ INCALZIREA
1. Tipul combustibilului
• lemne (c.l) - - - - - - - - - - - - - - -
• carbuni (c.c) - - - - - - - - - - - - - - -
• gaze - - - - - - - - - - - - - - -
• butan gaz - - - - - - - - - - - - - - -
• electric - - - - - - - - - - - - - - -
• alte sisteme - - - - - - - - - - - - - - -
2. Sistemul de incalzire
• centrala proprie (c.p) c.p c.p c.p c.p c.p c.p c.p c.p c.p c.p c.p c.p
• sobe (i.s) 2 col. 1 col. 2 col. 2 col. 4 col. 2 col. 2 col. 1 col. - 2 col. 2 col. 2 col. 1 col. 1 col.
• termoficare (i.t)
►SISTEME DE CANALIZARE
1. Materiale
• tuburi beton - - - - - - - - - - - - - - -
• fonta - - - - - - - - - - - - - - -
• plastic (c.t.p) - - - - - - - - - - - - - - c.t.p
2. Obiecte sanitare
• portelan sanitar (p.s) - - - - - - - - - - - - - - p.s
• fonta emailata - - - - - - - - - - - - - - -
• inox - - - - - - - - - - - - - - -
• tabla zincata - - - - - - - - - - - - - - -
3. Starea tehnica
• buna (b) 0.95 - - - - - - - - - - - - - - b
• satisfacatoare (s) - - - - - - - - - - - - - - -
• rea (colmatata) (r) - - - - - - - - - - - - - - -
4. Starea fizica
• buna (b) 0.95 - - - - - - - - - - - - - - b
• cu defecte - - - - - - - - - - - - - - -
• sparte - - - - - - - - - - - - - - -
► PAVAJE
1. Structura
• din beton +
• din piatra de rau
2. Starea fizica 1.00
• buna (b) b
• medie (m)
• rea (r)Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC ADMINISTRATE DE …………….. DATA EVALUĂRII : …………….201……; IMOBIL : CLĂDIRE PARTER ,………………………………., EXEMPLAR
ANEXA NR. 8 a

DETERMINAREA VALORII DE PIAŢĂ PRIN COMPARAŢIA VÂNZĂRILOR
3. ESTIMAREA VALORII IMOBILULUI (CONSTRUCŢII) PRIN METODA COMPARAŢIEI DIRECTE.
DATA REEVALUĂRII = 20 APRILIE 2009
Elementul de comparaţie Proprietatea A B C D
Suprafaţa de evaluat (mp) 90 100 78
Nr. Camere 5 2 3 3
Suprafaţa utilă (mp) ………….. 70 70 60
Instalaţia încălzire Similar Similar Similar Similar
Garaj ………….
Localizare
Data tranzacţiei 2009 2009 2009
Preţul tranzacţiei (EUR) 52000 46000 35000
Condiţii de finanţare - la piaţă la piaţă la piaţă la piaţă
IV. ESTIMAREA VALORII IMOBILULUI PRIN METODA COMPARAŢIEI DIRECTE
– ANALIZA COMPARAŢIILOR RELATIVE
ELEMENTE DE COMPARAŢIE
Proprietăţi comparabile
A B C D
Suprafaţa de evaluat (mp) 217 mp 70 70 60
Data tranzacţiei 2009 2009 2009
Preţul tranzacţiei (EUR) 52000 46000 35000
Corecţii pentru data tranzacţiei 0 0 0
Preţ corectat 52000 46000 35000
Corecţii pentru data evaluării 0 0 0
Preţ corectat 52000 46000 35000
Drepturi de proprietate transmise integral Integral Integral
Preţ corectat 52000 46000 35000
Condiţii pentru finanţare piaţă piaţă Piaţă
Corecţii pentru condiţii de vânzare 0 0 0
Preţ corectat 52000 46000 35000
Condiţii ale pieţei similare similare Similare
Corecţie pentru condiţiile pieţei 0 0 0
Preţ corectat 52000 46000 35000
Corecţii pentru suprafaţă 210 210 262
Preţ corectat 109200 96600 91700
Corecţii pentru îmbunătăţiri 0 5% 7%
Preţ corectat 109200 101430 98119
Corecţii pentru f tul la calea publică 0 2% 4%
Preţ corectat 109200 103459 102044
Corecţii pentru prezenţa utilităţilor publice 0 2% 4%
Preţ corectat 109200 105528 1061258
Corecţii pentru posibilitatea de comunicare 1% 2% 2%
Preţ corectat 110292 107639 108248
Corecţii pentru amplasamentul în zonă 1% 4% 3%
Preţ corectat 111395 111945 111495
Corecţie pentru amplasament zona A 0 0 0
Preţ corectat 111395 111945 111495
Corecţii pentru posibilitatea de extindere a construcţiilor 0 0 0
Preţ corectat 111395 111945 111495
Condiţii pentru dezvoltarea urbană a zonei 0 0 0
Corecţie pentru dezvoltarea industrială a zonei 0 0 0
Preţ corectat 111395 111945 111495
Corecţii pentru tendinţa de înstrăinare 0 0 0
Preţ corectat 111495 111395 111945 111495

Preţul imobilului estimat prin metoda comparaţiei directe este de 111495 EUR (A) × 4.2314 lei /EUR = 471 780 lei – la data evaluării – 29.01.2009
Se scade valoarea terenului evaluată prin metoda comparaţiei prin bonitare =___________RON__________EURO
REZULTĂ VALOAREA IMOBILULUI: CLĂDIRE =__________________________RON__________EURO
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

METODA 8b A2. METODA COMPARAŢIEI PRIN BONITARE-
pentru terenul intravilan
Algoritmul de calcul pleacă de la un preţ barem „A”( valoare de bază a terenului) care este corectat pe baza unor elemente de comparaţie ( bonităţi)- pentru localităţi sub 10.000 locuitori.Este o metoda de evaluare bazată pe costul STANDARD al terenului intravilan şi extravilan în municipii,oraşe,comune şi sate, conform metodologiei- Buletin CET nr.8 /1994, Buletin CET nr. 97 / 2006. Pentru determinarea valorii unitare a terenului evaluat se utilizează relaţia de calcul: Vt = Vbx Kx (A+B+F+T+E+G+R+P+S) x MxGoxCrxUxZ; unde Vb- valoarea de bază a terenului determinată în funcţie de importanţa localităţii( sat,comună, oraş mic), la data apariţiei Hotărârii nr. 207 din 29.09.2005 a Consiliului General al municipiului Bucureşti , cu indici de individualizare –ierarhizare prevăzuţi în Buletin CET nr. 97 / martie 2006 - MATRIX ROM-2006

Coeficienţi de corecţia preţului pentru:
Indicatori de evaluare
Parametrii indicilor de individualizare- ierarhizare
Imobil.evaluat……
0raşul Tălmaciu, Lupescu Ştefan , teren intravilan, 12900 mp…

CATEGORIA LOCALITĂŢII coeficienţi de corecţ.
IA.Bucureşti 1,00
IIB.Municipii şi oraşe cu peste 200 mii loc. 0,90
III C -Oraşe şi comune cu 50-200 mii loc. 0,80
IV D –Localităţi cu 10-50 mii loc. 0,60
V E Staţiuni turistice de importanţă(grad1) 0,7-0,9
VIF Staţiuni turistice de importanţă(grad 2) 0,5-0,7
Val. de bază a terenului(Vb)—RON /MP Indicatori

Curs BNR la data
re - evaluării-lei/EURO
29.04.2009 curs BNR l data de 6.09.2005, data emiterii Hotărârii K=curs BNR la data eval ( lei/ EURO) /3,5084 oraş mic-sub 10000 locuitori com. limit. oraş. popul.>50000 loc. şi staţ.baln;
comun. ampl. în imed. vecin.a căi. de acces rut. niv. europ. comuna sat
Vb Val. bază ter. x x x 9,15 7,30 5,50 3,65 Vb =9,15
( K) cursul BNR 4,11974 3,5084 K= 1,1910 K =1,1910
A- categoria localităţii 0.40 1,50 0,20 0,.10 A =0.40
B. Poziţia terenului faţă de localitate - în exteriorul localităţii (EXTRAVILAN)
0 0 0 0

- în zona periferică 0,5 0,5 0,5 0,5 B=0,5

- în zona mediană 0,8 0,8 0,8 0,8

- în zona centrală 1,0 1,0 1,0 1,0
F.Funcţiile economice-sociale ale localităţii - activitate agricolă
0,5 0,5 0,5 0,5
- activi. agricol şi cu funcţ.econ.. limit. în mica indus. şi servicii
0,8 0,8 0,8 0,8 F =0,8
- activitate complexă, cu accent pe industrie şi prestări servicii
22 1,0 1,0 1,0 1,0

T-poziţia terenului faţă de căile de transport( coeficienţii sunt cumulativi)
-Tr- rutiere adiacente 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tc- rutiere, cu transport în comun (până la 2 km) 0,3 0,3 0,3 0,3
Tf- feroviare( până la 2 km de staţie) 0,3 0,3 0,3 0,3
-Tl- fluv. -construibil 60% (până la 5 km de port) şi marit (până la 10 km de port) 0,5 0,5 0,5 0,5
- T cumulativ x x x x T =020
E-echiparea tehnico-edilitară a zonei în care se află terenul, reţele la gard la gard Ea – reţele de alimentare cu apă 0,30 0,30 0,30 0,30
Ec - reţele de canalizare 0,20 0,20 0,20 0,20
Ee - reţele de energie electrică 0,30 0,30 0,30 0,30
Eg – gaze naturale 0,50 0,50 0,50 0,50
Et - energie termică 0,50 0,50 0,50 0,50
Etf - telefonie 0,20 0,20 0,20 0,20
la distanţa < 500m Ea – reţele de alimentare cu apă 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Ec - reţele de canalizare 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Ee - reţele de energie electrică 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Eg – gaze naturale 0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Et - energie termică 0,25 0,25 0,25 0,25
Etf - telefonie 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- E= cumulativ E = 0,65
G. Caracteristici geotehnice defavorabile - cu dificultăţi de fundare -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 G= -0,20
-inundabile -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
-alunecări de teren -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
R. – restricţii de folosire teren neconstruibil -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
constribil cu restricţii - 0,1:- - 0,1:-0,3 - 0,1:- - 0,1:-
P.-poluat cu rezid.;niv. de pol. se va încad în funcţ.de aviz.ecol. exist. sau cele care exis.pt. vecinătăţi:
- sonore -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 P= -0,20
-gazoase(abatoare, gropi gunoi..) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
- solide -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
- lichide -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
S-raportul între faţadă şi adâncimea terenului
-foarte favorabil-rap.lat.1/2 , 1/3 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5
-favorabil-rap.lat.1/4 , 1/5 0,0 0,0 0,0 0,0
-nefavorabil-rap.lat. peste 1/5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 S = -0,50

M- coeficient privind mărimea terenului construibil din suprafaţa terenului -construibil 60% M= 1,25 1,25 1,25 1,25
-construibil 45--60% M= 1,0 1,0 1,0 1,0
-construibil sub 45 % M= 0,85 0,85 0,85 0,85 M= 0,85
În cazul terenurilor ocupate de agenţi economici agricoli sau industriali coeficientii M vor fi următorii
-construibil până la 1000 mp- M 1,00 1,00 1,00 1,00
construibil, între 1000 -5000mp M 1,15 1,15 1,15 1,15
construibil , între 5000 mp-10000 mp M 1,20 1,20 1,20 1,20
construibil până la 1000 mp- M 1,25 1,25 1,25 1,25


Go- coef. privind starea teren,format din produsul coeficienţiilor rezultaţi la pct.a şi b
a. teren ocupat cu dotări şi construcţii - ce nu necesită dezafectări 1,00 1,00 1,00 1,00 Go = 1,00
-ce necesită dezafectări parţiale sau totale 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
- ocupat cu construcţii de patrimoniu(simple,naţional,
iternaţional) 0,40 0,40 0,40 0,40 23
În caz sit. spec. se va face dim.val. teren.,cu val. de dezafect. a const..exist. pe ter., dimin.determ.prin calcul(deviz de dezafect.), teren fiind adus la sit. de ter. liber pt. a fi edif..alte constr.

b. pentru teren în pantă -favorabil constructiv 0,95 0,95 0,95 0,95
-nefavorabil, nec. rezolv. spec. constructive,în funcţ de mărimea şi lăţimea pantei 0,80-0,90 0,80-0,90 0,80-0,90 0,80-0,90
nefavorabil, în zone turistice 0,70-0,80 0,70-0,80 0,70-0,80 0,70-0,80
Go- produsul coeficienţilor a şi b x x x x Go = 1,00
Cr- coef. privind situaţia jur. a teren. -terenuri cu procese în curs pentru definitivarea proprietăţii 0,90 0,90 0,90 0,90 Cr = 0,90 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

U-utilizarea terenului ( coeficient de zonă,numai la oraşe mici şi indiferent de delimitarea construcţiilor) -pentru construcţii destinate exploatări comerciale, hoteluri,mica industrie,birouri,comerţ,parcaje subterane şi anexe tehnice aferente(Post trafo,Punct termic, Staţie de hidrofor,etc) U= 3,00 3,00 3,00 3,00
-pentru locuinţe uni sau multifuncţionale realizate în vederea exploatări comerciale( vânzare, închiriere) şi anexe tehnice aferente(Post trafo,Punct termic, Staţie de hidrofor,etc) U= 2,00 2,00 2,00 2,00
- pentru locuinţe( individuale sau colective) precum şi pentru locuinţe sociale/ de necesitate şi uni familiale 1,00 1,00 1,00 1,00 U= 1,00
- pentru construcţii ce deservesc activităţi cu caracter social, cultural, umanitar sau de interes public U = 0,50 0,50 0,50 0,50
Z-coeficient de zonare, numai la oraşe mici - zona 0 1,1-1,2 1,1-1,2 1,1-1,2 1,1-1,2
- în restul zonelor 1,00 1,00 1,00 1,00 Z= 1,00
Valoarea unitară a terenului-RON/mp
Vt=VbxKx(A+B+F+T+E+G+R+P+S)xMxGoxCrxUxZ RON/ mpV
1 euro la 30.05. 2009= 4,1786 RON
1 euro la 14.04.. 2009= 3,6238 RON
K = 0,8672 P=parametrii indicilor de individualizare Vt=Vb…9,15….xK1,1910…x(A…0,40….+B…0,50….+F…0,80…..+T…0,20…..+E..0,65…….+G-0,20.+R…+P…-0,20……+S…-0,50……)xM0,85…….xGo…1,00….xCr…0,90……xU…1,00…xZ…1,00 =…13,7555 RON/ mp = 3,2919 EUR/mp la data evaluării-14.04.2009 la data re-evaluării-30.05 . 2009
Valoarea actualizată/mp RON / mp
Euro / mp
Suprafaţa imobilului Mp
Valoarea totală
K= 3,6238 : 4,1786 =0,8657 RON LA DATA RE-EVALUĂRII
RON-LA DATA EVALUĂRII
EUR
Valoarea unitară
K= 3,6238 : 4,1786 =0,8657 RON / ha , la data re-evaluării
EUR /ha, la data re-evaluării
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: ANRP


REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC ADMINISTRATE DE …………- DATA REEVALUĂRII : 15. 04. 2009 ; IMOBIL : TEREN ,…………………….., EXEMPLAR
METODA 8 c 1 METODA DETERMINĂRII VALORII PRIN ABORDAREA PRIN COST
FIŞA..TEHNICĂ..DE..EVALUARE:
Fişa sintetică de înregistrare a caracteristicilor şi informaţii necesare pentru evaluarea
proprietăţilor imobiliare de tip construcţie şi terenul aferent – întocmită după fişa
analitică de evaluare a imobilului- construcţii , anexată la fişa sintetică
Proprietar:
Amplasamentul proprietăţii/ adresa:
CF / Nr. top. / nr. cadastral
Suprafaţa terenului aferent proprietăţii( MP)
Denumire / destinaţie proprietate:
Nr.
crt.
Caracteristici şi informaţii necesare privind
proprietatea de evaluat U.M. Valori şi caracteristici ale
construcţiei
1 Definirea şi caracteristici generale ale construcţiei de ansamblu (iniţială şi extinderi)
-destinaţie
-utilizare
-NINV/VINV( 2001)
- an punere în funcţiune PIF
-regim de înălţime
-cost de realizare brut( CRB) la data punerii în funcţiune (PIF) ROL
-aria utilă ( Au) mp
- aria construită (Ac) mp
-Aria desfăşurată (Ad) mp

2 Descrierea construcţiei în ansamblu, stare tehnică ( stare iniţială şi extinderile ulterioare)
-structura de rezistenţă-infrastructura
--structura de rezistenţă- suprastructura
- consolidări realizate
- subsol, subsol tehnic,demisol hs=
-înălţimile pe fiecare nivel m hp= h1= h2=
- planşee intermediare( structura, materiale…)
- planşeu peste ultimul etaj (str. , mat…)
-pereţi exteriori
- pereţi despărţitori
-acoperiş
-uşi şi ferestre exterioare
-uşi şi ferestre interioare
-categoria finisajelor interioare( normale, superioare, lux, div..)
- pardoseli
-finisaje pereţi
-uşi ,ferestre

-instalaţie purtătoare de apă,instalaţii sanitare(apă rece,caldă,menajere, canalizare,) sursa lor( ţară, import), nivel calitativ ş.a.
-instalaţii climatizare, PSI, securizare
-sistem de încălzire (termoficare, centrala proprie,cu calorifere F0 sau
ALU, sobe, combustibil sau alte mijloace de încălzire
-instalaţii de iluminat şi forţă
- ventilaţie
- alte facilităţi
- ascensoare
-poduri rulante, instalaţii de ridicat şi transport materiale grele
( caracteristici ) pentru hale

3 - Mediul de folosinţă şi starea generală a construcţiei ( pentru
determinarea uzurii)

4 -Suprafaţa de teren aferentăReevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar:
Fişa nr.8 c 1

REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC ADMINISTRATE DE ………..DATA REEVALUĂRII :…………..201… ; IMOBIL : TEREN ,…………………………
EXEMPLAR METODA 7c METODA 8c1 - DETERMINAREA VALORII PRIN ABORDAREA PRIN COST

EVALUAREA IMOBILULUI : CLĂDIRI PENTRU BIROURI


1. METODA VALORII DE ÎNLOCUIRE
Se utilizează catalogul MATRIXROM- 1995 nr. 4 , clădiri administrative III. 2. FIŞA nr. 19, varianta I, pag. 65
Catalog de reevaluare nr. 124, Fişa 8A, pag.65


Suprafaţa desfăşuratăNr.crt

Caracteristici şi informaţii asupra imobilului U/m Valori şi caracteristicile construcţiei
1 Suprafaţa desfăşurată (Ad) parter mp
Suprafaţa subsol
2 Valoarea de înlocuire
2.1. Idicatorii valorii de înlocuire( valori specifice)
- pentru construcţii lei/ mp Ad
-pentru instalaţii electrice lei /mp Ad
-pentru instalaţii sanitare lei /mp Ad
-pentru instalaţii încălzirte lei /mp Ad
TOTAL
2.2. Ternen de corecţie
-gaz metan
TOTAL
Rezultă :Valoarea de înlocuire: LEI
3. Uzura( U) % stare tehnica bună
4. Calculul de evaluare
4.1. Valoarea de înlocuire actualizată
Se utilizează indicele de actualizare Kp =
Kp(HG 945/1990)Valoarea de înlocuire x
4.2. Valoarea rămasă
Valoarea de înlocuire x ( 100 – U) / 100 lei

VALOAREA RĂMASĂ lei


ANEXA NR 8c2
DETERMINAREA VALORII PRIN ABORDAREA PRIN COST

8 .A.1 IMOBILUL BIROURI FIRMĂ - CLĂDIRE PARTER:
- Rămas din subsol : ……….. mp sd ,
…………mp su
Parter - hol : s.d. = ……… mp; su = ………. mp;
- birou I : sd = ………..mp; su =……….. mp;
- birou II , transformat în bucătărie: sd = ……….. mp ; su =………. mp.
Rămas din parter sd: ……… mp+ ……… mp = ………. mp
Su:……… mp +……. mp=………… mp
Sd = ………. mp +………… mp = ……….. mp; Su = ……… mp+ ………. mp =………. mp
I. Caracteristicile locuinţei
1. Structura de rezistenţă a clădirii în care este situată locuinţa şi descrierea elementelor de construcţii şi instalaţii:
2.
Fundaţie Piatra şi ciment Stare bună
Pereţi Zidărie cărămidă Stare bună
Şarpantă Lemn Stare bună
Învelitori Tablă Stare bună
Planşee Grinzi de lemn Stare bună
Tâmplărie exterioară Lemn masiv Stare bună
Tâmplărie interioară Lemn Stare bună
Tencuieli exterioare Mortar(nisip, var, ciment) Stare bună
Glet
Stucaturi
Vopsitorii Vopsea ulei Stare bună
Calcio-vecchio
Lambriuri
Ornamente de decoraţiuni
Pardoseli calde Parchet Stare bună
Pardoseli reci Gresie Stare bună
Instalaţii sanitare Funcţionale Stare bună
Instalaţii electrice de 220V Stare bună
Instalaţii de încălzire Centrală termică, calorifere Stare bun
Faţă de elementele de mai sus, starea locuinţei este bună cu un grad de finisaj inferior.
3. Numărul de niveluri ale clădirii: P+1;
4. Numărul de proprietari din cadrul clădirii: 1
5. Nivelul la care este situată locuinţa : P+1
6. Numărul de camere ale locuinţei: 2
7. Sistemul de încălzire a locuinţei: centrală termică
8. Vechimea clădirii (în ani): 89 ani
9. Tipul clădirii (Decretul 256/1984 - anexa nr.4 , tabelul nr.1): 1
10. Relevee anexate: există.

II. Suprafeţele locuinţei şi ale anexelor
-mp-
1. suprafaţa utilă a locuinţei
2.Suprafaţa utilă a camerei de serviciu situate la subsol, la demisol sau la mansardă -
3. Suprafaţa utilă a pivniţei
4.Suprafaţa utilă a verandei (terasei) -
5. Suprafaţa utilă a garajului -
6.Construcţii anexe:
-
Stabilirea elementelor de calcul
Unitatea de referinţă: 1 mp/Su (suprafaţa utilă)
Suprafaţa evaluată: locuinţă =_26.05mp ()
Anexe =_____- _mp
VALOAREA DE ÎNLOCUIRE
Casa de locuit- birouri corpI:
Preţul unitar conf. Decretului nr.256/1984, anexa nr.4, tabelul nr.1, tipul 1, grad de finisare inferior este:
locuinţă = 2060 lei/mp
Valoare de înlocuire:
- birou:26.05 mp x 2060lei/mp = 53.663 lei
- pivniţă: 15.01 x 625 lei/mp = 9.381 lei
TOTAL: 63.044 lei
Pentru existenţa sau lipsa unor instalaţii sau elemente de construcţii se aplică termenii de corecţie conform tabelului nr.2 din anexa nr.4 - Decret nr. 256/19J34.
Termeni de corecţie se adaugă se scade
- lipsa obiectelor şi instalaţiilor aferente pentru: *
o cadă baie - - 3740 lei/loc.
o lavoar - - - 1445 lei/loc.
o WC - - 1445 lei/loc.
o Chiuveta la bucătărie - lei/loc.
Total termeni de corecţie: - 6630 lei/loc.
VALOARE DE ÎNLOCUIRE LOCUINŢĂ: 63.044 lei- 6.630lei = 56.414 lei
(neactualizată). Se aplică coeficientul de uzură în timp, în conformitate cu tabelul nr.3, anexa 2 la Decretul 93/1977. Construcţia se încadrează în grupa 2, iar pentru starea „buna" şi pentru vechimea de 16 ani (la data preluării) coeficientul de uzură este de
Vc= 56.414 lei x 0,45 = 25.386 ROL
2,539 RON
Vc se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima lună a trim. anterior plăţii despăgubirii care este conform datelor furnizate de INS (luna 1anuarie 2009 faţă de ianuarie 1990) de .
Vcact. = 2,539 x 4 820.24 = 12.239 RON
Anexe locuinţă (gospodăreşti):
Preţul unitar conf. Decretului nr. 256/194, anexa nr.4, tabelul nr. 7 , este : - anexe -
VALOARE DE ÎNLOCUIRE ANEXE : - ROL

Se aplică coeficientul de uzură în timp, în conformitate cu tabelul nr.8, anexa
2 la Decretul 93/1977. Construcţiile (anexele locuinţei) se încadrează în grupa 3, iar
pentru starea"buna" şi pentru vechimea de - ani (la data preluării) coeficientul de
uzură este de
Vc=__-______x_-___= ___-____ROL
R . RON
x
Vc se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trim. anterior plăţii despăgubirii care este conform datelor furnizate de INS (luna decembrie 2008 faţă
de ianuarie 1990), de 4320.24
Vc act =_-___x ___-__ = ____-___RON
Valoarea lucrărilor de artă şi ornamentelor: nu există Amplasarea locuinţei în cadrul zonei: nu se aplică
VALOAREA TEHNICĂ ACTUALIZATĂ - LOCUINŢĂ Şl ANEXE -CORP 1: 12.239 RON +___-_____ = 12.239 RON

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: ANRP

8. c.2 CONSTRUCŢII : EXTINDERE: - la parter : terasă acces, hol, living, bucătărie, cămară, casa scării; -la mansardă: hol, 3 dormitoare, baie, duş, balcon.
TOTAL EXTINDERE: sd =…….. + ……… + ……….= ……….. mp;
SU= ……… +……….+………..=………. mp+ ……….. mp(terasă)=……… mp
- Caracteristicile locuinţei
1. Structura de rezistenţă a clădirii în care este situată locuinţa şi descrierea elementelor de construcţii şi instalaţii:
Fundaţie Beton Stare f. bună
Pereţi Zidărie cărămidă Stare foarte bună
Şarpantă Lemn Stare foarte bună
Învelitori Tablă Stare foarte bună
Planşee Grinzi de lemn Stare foarte bună
Tâmplărie exterioară Lemn , pvc, portador Stare foarte bună
Tâmplărie interioară Lemn, pvc, portador Stare foarte bună
Tencuieli exterioare Mortar(nisip, var, ciment) Stare foarte bună
Glet Stare foarte bună
Stucaturi Stare foarte bună
Vopsitorii Vopsea ulei Stare foarte bună
Calcio-vecchio
Lambriuri
Ornamente de decoraţiuni Stare foarte bună
Pardoseli calde Parchet de stejar şi parchet lamelar Stare foarte bună
Pardoseli reci Gresie Stare foarte bună
Instalaţii sanitare Stare foarte bună
Instalaţii electrice de 220V Stare foarte bună
Instalaţii de încălzire Centrală termică-calorifere Stare foarte bună

Faţă de elementele de mai sus, starea locuinţei este foarte bună cu un grad de finisaj superior.

11. Numărul de niveluri ale clădirii:S+P+1
12. Numărul de locuinţe din cadrul clădirii: 1
13. Nivelul la care este situată locuinţa: S+P+1
14. Numărul de camere , birouri ale locuinţe : 4
15. Sistemul de încălzire a locuinţei: centrală termică
16. vechimea clădirii (în ani): 1 an
17.Tipul clădirii (Decretul 256/1984 - anexa nr.4 , tabelul nr.1): 1
18.Relevee anexate: există. Suprafeţele locuinţei şi ale anexelor
……… mp-
1. suprafaţa utilă a locuinţei
2.Suprafaţa utilă a camerei de serviciu situate la subsol, la demisol sau la mansardă -
3. Suprafaţa utilă a pivniţei-spălător
4.Suprafaţa utilă a verandei (terasei)
5. Suprafaţa utilă a garajului
6.Construcţii anexe:
-
Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar:
Stabilirea elementelor de calcul
Unitatea de referinţă: 1 mp/Su (suprafaţa utilă)
Suprafaţa evaluată: locuinţă =___-__mp ( centrală tehnică)
Anexe =___-___mp
VALOAREA DE ÎNLOCUIRE
Casa de locuit corpi:
Preţul unitar conf. Decretului nr.256/1984, anexa nr.4, tabelul nr.1, tipul 1, grad de finisare inferior este:
locuinţă de serviciu 2.620 lei/mp
Valoare de înlocuire:
- locuinţă: ………….. mp x 2.620 lei/mp = …………….. lei;
- pivniţă- spălător:…… mp x 625 lei /mp = ……………….. lei
- logii ………… x 590 lei/ mp = ……………….. lei
- garaj ……… mp x 1300 lei/mp = ……………….. lei
TOTAL: ………………… lei
Pentru existenţa sau lipsa unor instalaţii sau elemente de construcţii se aplică termenii de corecţie conform tabelului nr.2 din anexa nr.4 - Decret nr. 256/19J34.
Termeni de corecţie se adaugă se scade
- lipsa obiectelor şi instalaţiilor aferente pentru: *
o cadă baie - 3740 ---___-___ lei/loc.
o lavoar - - 1445 _______ lei/loc.
o WC - 1445 ________ lei/loc.
o Chiuveta la bucătărie - 1445 ________lei/loc
Total termeni de corecţie: - 8.075 ________ lei/loc.
VALOARE DE ÎNLOCUIRE LOCUINŢĂ: ………….. lei + ……….. lei = ………… lei
(neactualizată) Se aplică coeficientul de uzură în timp, în conformitate cu tabelul nr.3, anexa 2 la Decretul 93/1977. Construcţia se încadrează în grupa 2, iar pentru starea „ f. buna" şi pentru vechimea de 1 ani (la data preluării) coeficientul de uzură este de
Vc= …………. lei x 1.00 = ………… ROL
……… RON
Vc se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima lună a trim. anterior plăţii despăgubirii care este conform datelor furnizate de INS (luna dec. 2009 faţă de ianuarie 1990) de .
Vcact. =………. RON x ………….. = ……………. RON

Valoarea lucrărilor de artă şi ornamentelor: nu există Amplasarea locuinţei în cadrul zonei: nu se aplică
VALOAREA TEHNICĂ ACTUALIZATĂ – LOCUINŢĂ DE SERVICIU - EXTINDERE:

VALOAREA TEHNICĂ ACTUALIZATĂ -
CONSTRUCŢIA VECHE + LOCUINŢĂ DE SERVICIU - EXTINDERE:
…………… lei + ………….. lei =…………….. lei- RON

Revine , în EUR =…………….: ………….( ………..201…) = …………… EUR
REZULTĂ:

8.c 1 =…………………………….RON…………………………….EUR
8.c.2 =……………………………RON ……………………………EUR

Se selectează de evaluator valoarea 8 c 1(2)……………………….RON……………………………….EUR

Reevaluarea activelor fixe corporale / Raport Beneficiar: A.N.R.P.

ANEXA NR. 8.d DETERMINAREA VALORII DE PIAŢĂ PRIN CAPITALIZAREA VENITULUI
Estimarea valorii imobilului prin metoda capitalizării directe

Calculul ratei de capitalizare – venituri realizate din chirii

Specificaţie Propr. Ev. Proprietatea imobiliară tranzacţionată
A B C
Amplasament (zonă)
Data tranzacţiei
Suprafaţa utilă (mp)
Preţul tranzacţiei (EUR/lună)
Venitul brut efectiv (EUR/an )
Cheltuieli exploatare (EUR/an)
Venit net din exploatare (EUR/an)
Rata de capitalizare % (c = VNE/Pc×100)
Valoarea proprietăţii: V1 – construcţia veche + V2- extindere
V= VNE:c = ( ……. +………..) : 2 x …. : 0.06 = ……….. EUR x 4.2314 = ……….. lei
VALOAREA IMOBILULUI PRIN METODA CAPITALIZĂRII RENTEI DIN CHIRII = ……………. lei , echivalent cu…………… EUR

ANEXA 9 – EXTRASE DE OFERTE DIN PIAŢA IMOBILIARĂ
ANEXA 10 = FOTO COLOR CU IMOBILE COMPARABILE şi IMOBILUL DE EVALUAT---Reevaluarea activelor fixe corporale
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu