luni, 25 ianuarie 2010

Gheorghe Apetroae- Articol ştiinţific, teza de doctorat.Ilie Farca..

sâmbătă, 9 ianuarie 2010
GHEORGHE APETROAE- REFERIRI LA TEZA DE DOCTORAT ING. ILIE FARCA

GHEORGHE APETROAE --- Unele referiri cu privire la obiectivele şi valoarea ştiinţifică a tezei de doctorat elaborată de ing. ILIE FARCA, intitulată „ Cercetări privind inflenţa fertilizanţilor (NPK) şi supraînsămânţării asupra producţiei şi biodiversităţii pajiştilor de munte”
Articol  ştiinţific redactat şi publicat de Gheorghe Apetroae


Teza de doctorat elaborată de autor în cadrul catedrei de pratologie de la U.S.A.M.V. Cluj – Napoca , sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. IOAN ROTAR se situează ca tematică de cercetare la nivelul impus genului de preocupări ştiinţifice biotehnice, iar ca demers problematologic se integrează direcţional cercetării naţionale şi mondiale, atât ca originalitate ştiinţifică cât şi ca aplicatibilitate secvenţială şi generală a rezultatelor cercetării în evidenţa şi caracterizarea tipologică floristică, pe mari areale, identificarea şi selectarea priorităţilor în materie pratologică.
Ca demers ştiinţific, se explorează spaţiul complex din pratologicul etajului boreal al Munţilor Cindrel şi se furnizează informaţii de principiu ştiinţific asupra productivităţii şi calităţii pratotehnice a pajiştilor. În acelaşi timp se exprimă unele puncte de vedere privind fertilizarea sustenabilă a pajiştilor cu doze reduse de fertilizanţi, conceptul de dezvoltare durabilă şi de multifuncţionalitate în agricultura zonei, aducând experimental şi pe bază bibliografică, drept temei de abordare şi interpretare ştiinţifică, contribuţii proprii în sistemul formal al numeroaselor cazuri de pratologie ecosistemică.
Soluţiile elaborate de autor sub aspect multifuncţional pratologic, ştiinţific şi explorator, sub semnul diferenţei, aşa cum le relevă prof. univ. dr. VASILE VÂNTU, referentul principal al tezei, pentru condiţia de biodiversitate şi de creştere a fertilităţii solului în tipologia praticolă Festuca rubra- Agrostis capillaris, tipul de habitat: R 3803- pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca rubra ,de la altitudinea de 1348 m, pun în evidenţă efectul utilizării optime a fertilizanţilor şi importanţa teoretică şi practică a intervenţiilor în ecotop, de menţinere a diversităţii fitocenotice şi de gestionare durabilă a ecosistemelor de pajişti.
Ca dominantă a cercetării, trei sunt obiectivele urmărite şi soluţionate de autor în plenitudine dinamică. Primul, îl constituie influenţa fertilizării şi supraînsămânţării asupra producţiei de substanţă uscată (S.U.) şi calităţii nutrientului furajer, al doilea cuantifică efectul fertilizării şi supraînsămânţării asupra biodiversităţii fitocenotice iar al treilea analizează influenţa acestor intervenţii asupra unor indici agrochimici ai solului. Obiectivele sunt urmărite experimental, în condiţii de amendare cu CO3 Ca şi neamendat, şi aceasta, după cum releva dr. ing. RAZEC IOSIF, alt referent al tezei, ” cu scopul identificării unor variante tehnologice care să permită dezvoltarea unei praticulturi durabile şi performante” şi, într-un plan mai complex,” să evidenţieze importanţa culturii pajiştilor permanente din punct de vedere agricol, turistic şi peisagistic.”
Teza este structurată în 6 capitole, fiecare capitol relevând cu autoritate, sub aspectul cercetării ştiinţifice, capacitatea probatorie a argumentelor demonstrate.
În capitolul I , autorul ,operând contextual, evidenţiază importanţa pajiştilor montane, conceptul de multifuncţionalitate în agricultură, funcţiile pajiştilor montane, conceptul ştiinţific de dezvoltare sustenabilă, influenţa fertilizării sustenabile şi însumate şi supraînsămânţării asupra masei recoltabile de S.U., asupra biodiversităţii floristice şi asupra unor însuşiri edafo-trofice ale solului, cu referiri pratologice la pajiştile permanente din Munţii Cindrel, rolul acestora în economia pastorală a zonei.
În capitolul II se relevă în detaliu caracteristicile condiţiilor naturale din Munţii Cindrel , în principal influenţa gradientică a altitudinii şi formelor de relief asupra fenomenelor climatice, în speţă meteorologice şi se emit consideraţii cu privire la aportul energetic natural asupra solului şi florei. În abordarea vegetaţiei ecosistemului se relevă genealogic limitele geologice altitudinale ale etajelor bioclimatice ce condiţionează tipologia pajiştilor din Munţii Cindrel, tipologie utilizată în descriere după GH. ANGHEL şi colab., 1965, cu o permisă completare că sindinamica tipologică a pajiştilor din acest areal a fost cercetată pe arii considerabile şi expusă în tezele lor de doctorat, de K. NIEDERMAIER, în anul 1958, PAUL BURCEA, în anul 1965 şi GHEORGHE APETROAE, în anul 1999.
În capitolul III se relevă obiectivele cercetării, materialele utilizate conform protocolului experimental , metodele de cercetare şi modul de organizare a experienţei.
Experienţa a fost organizată în 4 blocuri- repetiţii- randomizate. Fiecare bloc s-a format din 5 parcele, fiecare parcelă s-a împărţit în două subparcele (o subparcela- variantă, pe fond amendat şi o subparcela - variantă , pe fond neamendat), fiecare subparcelă –variantă, având suprafaţa de 10 mp iar varianta V1(Mt) s-a constituit referenţial de raport de gradul zero la abaterile diferenţiale determinate de cauzalitatea imputurilor. Ca materiale de experiment, pentru fertilizare s-au utilizat doze de N50P50K50, respectiv azotat de amoniu (33,5 % N), superfosfat simplu(18%P2O5), sare potasică (38% K2O), pentru supraînsămânţare s-a utilizat specia Trifolium repens, soiul Măgurele , tipul holandicum (5 kg / ha) iar pentru amendare doza de 5 t/ha CO3Ca. Ca opţiune metodologică de cercetare a fitocenozei, s-a selectat metoda geobotanică sau fitosocială care a constat în efectuarea de relevee floristice pe suprafeţe caracteristice fitocenozei diferenţiale - variantice şi prin care s-a determinat structura şi compoziţia floristică, iar dintre determinările cantitative şi calitative variantice efectuate enumerăm producţia de S.U, compoziţia chimică a furajului (proteină brută, grăsime brută, cenuşă brută, celuloză brută, SEN şi unii indicatori agrochimici ai solului: valori pH, grad de saturaţie în baze(V%), P şi K extractibil.
În capitolul IV s-a inclus contextual analiza rezultatelor proprii privind influenţa fertilizării diferenţiate şi supraînsămânţării asupra producţiei de SU,asupra compoziţiei floristice şi calităţii furajului în locaţia amintită, în condiţii de amendare şi neamendare . S-a constat că producţiile de furaj au fost influenţate cantitativ şi calitativ de troficitatea solului, în urma administrării fertilizanţilor, de supraînsămânţare şi amendare, de influenţa condiţiilor climatice, în principal a distribuţiei precipitaţiilor şi insolaţiei asupra florei, în perioada fenologică şi cea generativă a plantelor. Determinările fitocenologice reliefează faptul că imputurile din protocolul experimental pozitivează gradul de acoperire cu vegetaţie, cuantificat de la 50-55%, în V1, la 75-80 % pe agrofond neamendat şi la 80-85 % pe agrofond amendat cu influenţe structurale holistice în compoziţia floristică a fitocenozelor în variante, concretizate prin vicarianţa gramineelor valoroase( Dactylis glomerata, Phleum pratense, Agrostis capillaris) şi fabaceelor ( Trifolium repens, Trifolium pratense) , în paralel cu reducerea numărului de specii, de la 19 , la martor, în anul 2002, la 11-17 specii, ( în V3, respectiv V4), în anul 2004 şi substituirea lor de specii valoroase cu apariţie primară în fitocenoză.
Cu privire la gradul de acoperire floristică şi la fenomenele spaţiale de trangresivitate vicariantă ori regresie, spaţiale la specii, se constată , din lucrarea autorului, că specia Agrostis capillaris înregistrează ponderi în covorul vegetal, de la 17,5 %, în varianta martor, la 62,5 % ,în V4 şi devine stenoică în noile condiţii, în timp ce specia Festuca rubra înregistrează o regresie a participării, de la 17,5 %, (Mt.) la 5 % (V4 şi V5), pe ambele agrofonduri. Operându-se contextual, similar se constată că specia Dactylis glomerata înregistrează o pondere în covor de 17,5 % şi specia Phleum pratense , de 5 %, cele două specii, fiind specii noi în fitocenoză. Prin accesul în fitocenoză a speciilor valoroase Dactylis glomerata, Phleum pratense şi Trifolium repens precum şi a speciei de Genista sp., se concluzionează că pajiştile de Festuca rubra şi Agrostis capillaris din Munţii Cindrel pot fi ameliorate substanţial prin tehnologii praticole sustenabile, cu imputuri moderate, respectiv fertilizare cu N50 P50 K50 şi supraînsîmânţare cu 5 kg/ha Trifolium repens pe agrofond amendat cu 5 t/ha CO3 Ca.
În acelaşi context, dr. ing. RAZEC IOSIF, referindu-se la influenţa factorilor studiaţi asupra biodiversităţii floristice, pune în evidenţă unele schimbări în covor determinate de interacţiunile factoriale în urma aplicării îngrăşămintelor, amendamentelor şi supraînsămânţării. Aceste schimbări au condus la modificări ale troficităţii microbiologice din sol, în sensul ameliorării acestora şi creşterii gradului de mineralizare al solului, resimţite în gradul de acoperire cu specii în transgresiune, poaceele prezentând o creştere în covor între 10 % ,în V1 şi 20 %, în V4, iar fabaceele o creştere de 10 % în variantele nesupraînsămânţate şi de 22,5 % în cele supraînsămânţate cu trifoi alb (în V5), la ambele fonduri. Se apreciază, ca o aplicabilitate secvenţială, că fertilizarea unilaterală cu 50 kg_/ha P2O5 îşi face resimţit efectul începând din cel de al doilea an , iar supraînsămânţarea cu doza de 5 kg/ha Trifolium repens, în combinaţie cu 50 kg/ ha P2O5 sau cu doza de N50, P 50 K50, influenţează pozitiv evoluţia cantitativă şi calitativă a producţiei de SU, iar efectul cel mai puternic se resimte în anul II şi III de exploatare. Sub aspectul aplicabilităţii integrale, se reliefează producţiile mari de S.U. în variantele fertilizate cu N50 P50 K50, cu şi fără supraînsămânţare cu trifoi alb(V4 şi V5), cu sporuri faţă de martor de 45- 58%, pe agrofond neamendat, respectiv de 2,68 şi 2,93 t/ha şi cu sporuri faţă de martor de 71% şi 89 % , pe agrofond amendat, respectiv de 3,92 şi 4,33 t/ha. Se mai constată, din determinări, o ameliorare calitativă a nutreţului, în principal prin creşterea conţinutului de proteină brută, în variantele fertilizate cu azot şi supraînsămânţate cu trifoi alb, de la 10,18% la martor, la 15,31%(V5) şi 15,63(V4), la variantele neamendate şi de la 14,38 % la martor, la 17,75 % (V5) şi 17,81%(V4), la variantele amendate. De asemenea, se constată creşterea conţinutului în grăsimi brute şi o diminuare a conţinutului în celuloză brută ,însoţite de o creştere semnificativă a valorii nutritive şi palatabilităţii furajere.
În capitolul V se analizează influenţa întervenţiilor în pratoecosistem asupra unor indici agrochimici ai solului în cei trei ani de experimentare(2002-2004).Se constată, ca efect al aplicării fertilizanţilor, creşterea semnificativă a gradului de saturaţie în baze, pe variante, de la 51-59% la 58-82 % şi ameliorarea conţinutului în fosfor şi potasiu asimilabil în sol şi se observă în variantele pe fond amendat, o corectare a reacţiei acide a solului resimţită ca efect, gradual, în anul II şi III de aplicare, cu evidenţa anului III de experimentare când simpla aplicare a amendamentelor a adus un spor de 0,99 t/ha S.U., comparativ cu varianta martor neamendată, spor care se încadrează în limitele diferenţelor foarte semnificative.
În capitolul VI, de extensie limitată, se relevă concluziile şi recomandările cu caracter recurenţial rezultate din studiile şi determinările efectuate şi se expun o serie de operaţii contextuale în ameliorarea pajiştilor montane cu elemente pratotehnice noi, respectiv cu imputuri reduse ,vizând imperativ şi întemeiat gestionarea durabilă şi multifuncţională a acestora în condiţiile staţionale din Munţii Cindrel. Se evidenţiază experimental, efectele fertilizării şi supraînsămânţării asupra randamentului pajiştii şi sporurile semnificative de producţie, încă din primul an al aplicării.
Se concluzionează experimental şi se argumentează rezolutiv recurenţial relaţia directă între cumularea în timp a imputurilor tehnologice şi creşterile de S.U., faptul că în cei trei ani experimentali s-a obţinut recolta maximă pe fond amendat, îndeosebi la variantele cu N, faptul că la variantele la care a fost numai fertilizare cu fosfor sau numai supraînsămânţare cu Trifolium repens, creşterile de recoltă sunt numai din anul al doilea şi că amendarea , din al doilea an începe să influenţeze considerabil producţia de S.U.,
Cât priveşte compoziţia floristică, ca urmare a intensivizării imputurilor, poaceele au tendinţe ponderale, până la 65 % la variantele cu N50, P50, K50,iar la o fertilizare mai puternică, specia Agrostis capillaris are tendinţa de dominare a speciei Festuca rubra. Pe fond amendat, specia Festuca rubra, fiind calcifugă, părăseşte ecotopul, în locul acesteia, instalându-se speciile Agrostis capillaris şi Trifolium repens precum şi speciile Dactylis glomerata şi Phleum pratense.
De asemenea, urmare a intrărilor energetice în ecosistemul Festuca rubra-Agrostis capillaris creşte procentul de proteină brută, de la 10,18 % ,la Vm, la 15,31 %, la varianta N50,P50,K50 + supraînsămânţare cu Trifolim repens, la neamendat şi mai mari cu 2-3 % la blocul amendat, unde prin apariţia speciilor Dactylis glomerata şi Phleum pratense se obţine o creştere semnificativă în valoare a nutrientului furajer.
Se apreciază că aplicarea fertilizării minerale pe agrofond neamendat modifică insuşirile chimice ale solului în sensul creşterii acidităţii solului , pe când aportul de fertilizanţi pe fond amendat conduce la scăderea acidităţii solului şi la creşterea gradului de saturaţie în baze, a nutrienţilor în soluţia solului.
Prin interpretarea volumului mare de material bibliografic utilizat în scopul atingerii obiectivelor propuse, prin analiza şi sinteza datelor experimentale din cercetarea cazuistică, drept instrumente operaţionale de analiză şi testare , prin referirile şi concluziile finale, expuse raţional discursiv şi diferenţial clar, teza elaborată de ing. ILIE FARCA constituie în planul cercetării pratologice un ansamblu conceptual propriu, un model esenţial de investigare şi analiză logică structurală, posedând atributele unei lucrări de rezonanţă ştiinţifică în domeniu, cu reale valenţe de extrapolare a rezultatelor cercetării în areale pratotehnice cu condiţii ecologice şi economice similare.
Dr . ing. prof. GHEORGHE APETROAE,
Membru fondator al CORPULUI AGRONOMIC ROMÂN, preşedinte al Filialei Sibiu a Corpului Agronomic Român şi vicepreşedinte al SOCIETĂŢII INGINERILOR AGRONOMI DIN ROMÂNIA

Articol  ştiinţific redactat şi publicat de Gheorghe Apetroae 

vineri, 22 ianuarie 2010

CONCURSUL LITERAR "IANCULE , CRAI LUMINAT"

Câştigătorii concursului "Avram Iancu - eroism şi jertfă"
În perioada mai-septembrie 2002 s-a dsfăşurat, în organizarea DCCPCN Alba, Concursul naţional de Creaţie Literară "Avram Iancu - eroism şi jertfă". Juriul format din Ioan Bâscă - scriitor, Mioara Pop - directoarea Bibliotecii judeţene "Lucian Blaga" Alba, Cornel Petru Comşa - directorul Centrului judeţean al creaţiei populare Alba, Emil Jurcă - preşedintele filialei Alba Iulia a Societăţii culturale "Avram Iancu", Vasile Miron - preşedintele filialei Alba a Uniunii Vatra Românească, avâdu-l ca preşedinte pe scriitorul Ion Mărginean, au desemnat din cele aproape trei sute de lucrări trimise câştigătorii: *Poezie - Traian Oancea din Aldeşti, jud. Arad a obţinut singurul premiu acordat. La această secţiune s-au acordat mai multe menţiuni: Augustin Jula - Vinerea (jud. Alba), Sorin Tache - Alba Iulia, Ioan Raţiu - Pănade (jud. Alba), Gheorghe Apetroae - Sibiu, Laura Vega - Râmnicu Vâlcea. *Eseu: Ion Topolog - Braşov, Cristea Avram - Alba Iulia. *Proză (povestiri): Traian Dobra - Stei (jud Bihor), Ioan Simedre - Stei (jud. Bihor). *Cărţi despre Avram Iancu: - Ilie Furduiu - Alba Iulia.
Lucrările premiate, dar şi altele dintre cele primite la concurs vor fi selectate pentru publicaţia "Iancule - crai luminat", care va apărea la finele anului în curs.
Anca DINICĂ
--------------------------------------------------------------------------------

Editorial
Prima pagină
Curier judeţean
Alte căutări în arhivă
Reveniţi la ziua de azi

Cultura,Despre Gheorghe Apetroae si Carmen Negulei

HOME Redacţia TipoTrib Arhiva Abonamente Publicitate Contact Tribuna sporturilor Tribuna de nord Tribuna de weekend Tribuna femeilor Descoperă lumea

Cer acoperit ( -9° C )
Vant: Sud-Sud-Est ( 2 m/s )
4,1382 LEI 2,9255 LEI

Incendiou cabina de TIR, aproape de Fantanita Haiducului

Anunturi din Sibiu
Ieri 21:34 vand cauciucuri de vara pe 15
Ieri 21:26 Vand si montez modul inchidere centralizata
Ieri 21:24 Caine pierdut ofer recompensa
Ieri 21:19 vand vaca siementalaCele mai citite Cele mai comentateCARTEA SIBIANĂ
Despre Gheorghe Apetroae şi Carmen Negulei24 septembrie 2009 23:59
563 vizualizari
A- A+

Gheorghe Apetroae – inginer cu un doctorat în geobotanică, publicist neobosit şi poet– ne face surpriza unei noi apariţii editoriale, cu volumul de versuri Spirale în imagini/ Spirally Curved Images, scos în anul 2009, tot în ediţie bilingvă şi tot la Editura „Ade Print, Sibiu-Hermannstadt”, ca şi precedenta sa carte de versuri, despre care am scris în ziarul nostru, la timpul potrivit (Cartea sibiană / Gheorghe Apetroae – o antologie poetică, bilingvă, de autor – cronică la volumul: Gheorghe Apetroae, „Dimineaţa serii/ The Morning of the Evening”, Sibiu: Editura Ade Print, 2007 – în cotidianul sibian Tribuna, Sibiu, serie nouă, an. CXXIV, Nr. 5143, vineri, 11 ianuarie 2008, p. 13). Poetul repetă experienţa culturală cvasididactică precedentă, cu aceeaşi echipă: traducerea în limba engleză a poesiilor este girată de autoarea Introducerii, lector univ. dr. Clementina Mihăilescu, coordonatoarea grupelor de masterat în traductologie de la Facultatea de Arte şi Litere a Universităţii „Lucian Blaga”; tehnoredactor – Anca Apetroae, soţia poetului; coperta realizată de fiul prof. Daniel Apetroae. Splendid autoportret moral şi social pentru un poet cap de familie: volumul întreg este dedicat de autor soaţei sale, la 40 de ani de căsătorie, şi celor patru urmaşi.
Din cele 28 de poesii diafane, dublate în volum de corolarul lor englez, din atmosfera de calm neoparnasian şi străveche înţelepciune a visătoriei în mijlocul agitaţiei oamenilor, admonestaţi de poet cu tandreţea iubirii de semeni şi grijă pentru viitorime, desprindem câteva exemple pentru atmosfera cu care cea mai recentă carte de versuri a dlui. Gheorghe Apetroae îşi învăluie lectorii: „La tine, verdele în care zaci,/ parcă-i stropit cu sânziene;/ e spânzurat prin pomi şi vii:/ un tainic joc de raze-n gene...” (SÂNZIENE); „Cei cunoscuţi, în dreptul de laudă,/ lăsaţi-vă prezentul pentru început/ şi luaţi de model neînceputul;/ întoarcerea-i pedepsită pe rug...// Şi ca vulturii, zburând după glorie/ printre corbii atei, agramaţi,/ zările în care înoată misterele,/ ţineţi-le, sunt ale voastre, nu le-aruncaţi...// iar fluvii de umbre, pe stele-n petreceri/ ce curg pe albastre întinderi,/ ca erele apuse, cu iz de păcat,/ treceţi-le în partea cea dreaptă!...// cu lumina voastră le înveşmântaţi!...” (JUDECATA DREAPTĂ). Originea moldoveană a poetului, scrie în Introducere, transpare „în reflexele sale culturale, în discreta aplecare spre izvoarele românismului”: „Limba şi neamul,/ marea şi cerul –/ stau mărturii de safire/ Poporului român, Erou!” (MĂRTURII).
Carmen Negulei reapare în faţa concitadinilor sibieni, în cronica literară intitulată: Gnozisul axiologic al studiilor eminesciene «Archaeus» şi «anamneza în Sărmanul Dionis» elaborate de Carmen Negulei, publicată cu ceva vreme în urmă de Gh. Apetroae în revista de cultură „Interferenţe”, editată de primăria municipiului Fălticeni.

Sibiu-pe-Cibin,
19 Răpciune 2009,
mihai posada


Dle Posada,
chiar va plac versurile citate? nu vi se pare ca ultimul alineat are o logica tare sucita?
un cititor in 27.09.2009 10:53


putinatatea simtirii cititorului determina, acestuia nereceptarea de principii axiologice şi de forme existentiale , iar logica îi transpare torsionata ... 10.10.2009
un cititor in 09.10.2009 23:33


Domnule Apetroae,...profit de interacţiunea cu articolul din Tribuna pentru a afirma profunda admiraţie pentru urcuşul Dvoastră în viaţă, şi pentru performanţele Dvoastră, în varii domenii, ce par , diametral opuse: ştiinţe exacte, unde dovediţi competenţă şi eficienţă şi o altă latură a structurii Dvoastră, sunt valenţele spre artă nşi cultură.
Vă admir, pentru inspiraţia şi creaţia unor valoroase opere literare, ce vor dăinui şi prin care rămâneţi mereu viu, o zestre de suflet, dăruită urmaşilor...
Vă admir , pentru rolul greu, de părinte a patru copii, pe care i–aţi format, educat, realizat!
Sunteţi o familie de intelectuali , distinşi, rafinaţi!
Pentru toate acestea, vă preţuiesc şi vă doresc viaţă lungă şi sănătate Dvoastră şi familiei dvoastră
Dr. Frum
un cititor: Dr. Frum Rusanda Voichiţa, medic primar pediatru şi homeopat,Sibiu in 11.11.2009 22:10


Stimate Domnule inginer dr. Gheorghe Apetroae
Vă mulţumesc, cu recunoştinţă, pentru antologia poetică " Dimineaţa serii/ The Moring of the Evening...
Am citit–o şi recitit–o cu multă atenţie şi plăcere!
Vă mărturisesc , sincer, că versurile Dvs. mi–au înobilat sufletul! Ştiţi scoate, cu măiestrie cuvintele din starea lor şi le aduceţi în starea de graţie, îmbelşugându–ne inimile şi sufletele.
Arta Dvs. de a face cuvântul să sune cu mari vibraţii face ca cititorul să aibă trăiri sufleteşti care pun forţele interioare într–o nemaiîntâlnită mişcare ! Am prezentat versurile dvs. în cercul de lectură al ASTREI şi o să vă redau separat, dintre aprecieri, pe cele ale profesoarei de literatura română, doctor Laura Sârbu Gherghel.
Vă mărturisesc că ne–a impresionat puterea de sinteză ce vă caracterizează, o putere în perpetuă slujire a cuvântului.
Vă felicităm călduros, Dumnezeu să vă hărăzească ani mulţi, zile senine, rodnice , să puteţi scrie în continuare asemenea versuri pentru înnobilarea sufletelor noastre!..
Cu toate omagiile, prof. Ana Năfrăniţă
Prof. Ana Năfrăniţă, preşedinta Secţiei de Umanizare a ASTREI, Sibiu in 14.11.2009 02:10


Poetul Gheorghe Apetroae în volumul de versuri" Dimineaţa serii, The Morning of the Evening" sintetizează surprinzător de multe vieţi ale Eului liric,muncite serios şi plătite cinstit în practica lui de demiurg al lumilor care, astăzi, s–au rupt între ele: ştiinţa, tehnica,culturologia,estetica,folclorul, copilăria în ciclurile vieţii, toate acestea în meditaţia unui filosof care îi duce înnainte pe Luminatorii neamului nostru românesc...
Prof. Laura Sîrbu Gherghel, Sibiu in 14.11.2009 03:25


... Îl văd pe poetul Gheorghe Apetroae ca pe un dascăl, tipul de om enciclopedic, aşa cum i–am avut în generaţia noastră, care ne ia de mână pe noi, cititorii şi ne iniţiază în tainele Creaţiei universale. Într–o limbă din cristale, ca ecuaţiile ştiinţelor, ne transmite fiorul de a celebra Universul, reunindu–ne sfinţiţi iar , din tot ce a făcut secolul din noi. Este Poetul cu noi! ...Dă un dar de aur tezaur celorlalte limbi şi sunt fericită că a fost ajutat de o echipă desăvârşită pentru ca să reuşească. Mă refer la traducător, universitarul doctor Clementina Mihăilescu, la recenzorul cărţii, conf. univ. dr. Anca Sârghie , membă a Uniunii Sriitorilor din România şi la editura ADE PRINT.
Mulţumindu–i pentru cartea sa, miracol ce deschide porţi, pentru noi, blocate, îmi permit să–l invit în cercul literal al ASTREI... şi să–i oferim diploma noastră " România de Aur",oricând va binevoi să vină!.. Materialul este public şi îl deţine Secţia de Umanizare a ASTREI– preşedinte: prof. Ana Năfrăniţă
Profesor ANA NĂFRĂNIŢĂ, preşedinta Secţiunii de Umanizare ASTRA, Sibiu in 14.11.2009 03:46


Gheorghe Apetroae– "Spirally Curved Images"
Gheorghe Apetroae, a complex personality with a master s degree in engineering, has transcended the disappointing objective reality without isolating himself from it. He has approached both poetry and journalism being permanently preoccupied with book launchings, literary circle meetings and other literary manifestations. Such preoccupations reflect a harmonious dovetailing between his lyrical and contentious attitude...
Such poems reveal us the fact that Gheorghe Apetroae has carefully selected his topics and words which are capable to produce a strong echo, a special sonority meant to suggest an atmosfhere full of significance. His poetry expresses his existential visions, characterized by purity and profoundness...
C.M.
M. C. M. - in 14.11.2009 22:07


ASTRA, Eveniment editorial:
...de semnalat caietul bilingv(română /engleză) de versuri" Dimineaţa serii"–The Morning of the Evening" (Sibiu–Hermannstadt, editura "Ade Print"...semnat de Gheorghe Apetroae şi prefaţat de colaboratoarea noastră conf.univ. dr. Anca Sârghie de la Universitatea " Lucian Blaga" din Sibiu. ..reţin de la d–l Apetroae, aceste versuri, din finalul unei poezii("Gratitudine"):În gratitudine /mă aplec/ spre sânii tăi/ în mine–nrouraţi/ să sorb culorile amintirilor..."...,poetul le dedică mamei sale Ilinca.
Nicolae Stoie
Nicolae Stoie, redactor şef, Revista de cultură ASTRA, Braşov,serie nouă, nr.15(302),Anul III(XLII) in 14.11.2009 22:51


Domnule Gheorghe Apetroae,
Mă alătur invitaţiei Aniţei Năfrăniţă, corifeul nostru şi vă rog să veniţi ...să numărăm Porţile deschise de Dvs. după Seara blocărilor şi să vă gustăm Darul. Numai în poemul " De atunci", am numărat 25 matrici de universuri din care Dvs. aţi extras sau aţi obţinut starea lirică de pur har estetic, catharsis, pe care îl aveţi moştenire de la Aristotel. În Olimpul nostru , vă punem cu gustul inconfundabil de Gheorghe Apetroae în plus la "Miră–te dezmiră–te" al lui Blaga, la starea de ingenuitate metafizică a lui Arghezi ,la Plânsul apos din eter al lui Ion Barbu ş.c.l. Nu vrem să vă clasificăm şi să vă sintetizăm din hormonii altor poeţi...ci, pentru că ne–aţi revelat...Poezia, să vă mulţumim că nu ne extrageţi eul din hybrisuri ca pe o măsea nenorocită...L.S.G.
prof.dr. Laura Sârbu Gherghel in 14.11.2009 23:06

Gheorghe Apetroae Sibiu,Literatura- Împreună, Exegeze, Despre poezia lui ELENA CHIRIAC

LITERATURĂ ESEISTICĂ --- Gheorghe Apetroae- Sibiu, Exegeze, - Eseul :„Despre Elena Chiriac şi poemul intitulat „ ÎMPREUNĂ „ , din volumul „Tipologia energiilor culturale”---
----Eticheta titlu de poem ”ÎMPREUNĂ” relevă în peisajul parnasian trunchiurile a doi copaci , parcă cuprinşi de dorinţa unei apropieri eterne şi înflorirea lor narcisică, mereu aşteptată, un cadru în care poeta Elena Chiriac îşi exprimă tendinţa holistică a existenţei de trecere permanentă din binomul cotidian existenţial în sistemul celest al iubirii.---Acestui sistem, poeta îi încearcă mereu construcţia, în exerciţiile creaţiei sale, binom nerealizat, definind, astfel, tipul de condiţie existenţială solitară. --- Se relevă acest aspect şi prin prezenţa comună şi permanentă, dar antinomică a abundenţei unei lumini glaciale proprii şi a teluricului-partener , şi aceasta, încă din primul vers al poemului: “ ştii , cerul pământului meu şi umbra mea locuită”.--- Este acest principiu antinomic un arhetip ontologic, al temporalităţii pozitive, înspre depăşirea trecerii. ---Stările de existenţă în devenire ale unei persoane mereu determinată de încadrarea topologică în sistemul metafizic apolinic-teluric, raportată la un referenţial material şi spiritual de la care culisează şi lucrează în permanenţa spirituală , cu reveniri la stări de angoasă ce pot fi cuantificate, de asemenea, dual , atât în partenerul mereu dorit implicat, cât şi în solitudinea sa spiritual-angelică, sunt bine-cuvântate de poetă în versuri, precum: //“ se anunţă zăpezi fără margini şi vine o iarnă grăbită./mi-e frică, mi-e frig, mi-e totuna, mi-aşa cum mi-a fost mai demult…/sunt vrerascuri s-aprindem o lume şi mai ales un trecut./ …:tu, cerul pământului meu “ .//--- Existenţa glacială, urmărită natural de apocaliptic , a unei ierni eterne, poate fi curmată numai prin activarea sufletului celuilalt, chemându-şi partenerul, în Totul şi în unicitatea Sa, la un act de erotism, de principiu spiritual, pe care poeta ştie să-l pregătească cu mult farmec şi grijă, în unirea angelismului apolinic cu seninătatea cosmică apofantică a partenerului său: ” adu-ţi fărâma de suflet ce-o ţii la păstrare de-un timp,/aduc eu o pătură nouă, primită pe-un înger la schimb./ şi nu uita , dintre toate, să vii cu o senină privire,/căpruie, albastră, verzuie şi iarna s-o scoatem din fire!/”---Acest act ,al unificării , mereu dorit şi pregătit de poetă a avea loc între cele două principii universale metafizice antinomice de tipul material – nous reverberează, chiar şi imaginar,în existenţialul său, îl versifică cu atâta tandreţe şi îi conferă o factură luciferică , încât îi poate echilibra balanţa existentului său şi îi poate învinge facil anxietatea solitudinii…Gheorghe Apetroae-Sibiu