luni, 22 februarie 2010

CORPUL AGRONOMIC ROMÂN-FILIALA SIBIU

La Sibiu s-a constituit juridic una din filialele
CORPULUI AGRONOMIC DIN ROMÂNIA

De curând, la Sibiu s-a constituit o filială a asociaţiei CORPULUI AGRONOMIC DIN ROMÂNIA, cu calitatea de persoană juridică de drept privat. Aceasta funcţionează atât în cadrul judeţului Sibiu, cât şi pe Regiunea de Dezvoltare Transilvania Centru. Filiala are sediul în municipiul Sibiu, str. Someşului nr. 49, fiind condusă şi reprezentată de un Consiliu director format din: dr. ing. expert prof. Gheorghe Apetroae – preşedinte, dr. ing. Felicia Toth – vicepreşedinte, ing. dipl. Gheorghe Budrală – secretar coordonator, ing. dipl. Toma Dragomir, ing. dipl. Ioan Păscănut şi dr. Ing. Nicolae Popa – consilieri directori, toţi având calitatea de membrii fondatori.
Obiectivele principale ale Filialei Sibiu a Corpului Agronomic din România constau în dezvoltarea competenţelor şi autorităţii profesional – manageriale a specialiştilor membri ai Corpului, susţinerea şi apărarea intereselor lor profesionale şi sociale, sensibilizarea organelor decizionale faţă de specificul şi importanţa economico-socială a activităţilor din domeniul agronomic, promovarea progresului tehnic, a tehnologiilor moderne şi cercetării ştiinţifice, în ansamblul unei înalte pregătiri profesionale şi experienţe tehnologice, dovedirii unui comportament moral şi etico-social ireproşabil.
Corpul Agronomic Sibiu se formează, potrivit prevederilor stabilite şi Legii nr. 459/2003 de înfiinţare a Corpului Agronomic din România din ingineri în specialităţile agronomie, horticultură şi arhitectură peisagistică, zootehnie, îmbunătăţiri funciare, organizarea şi amenajarea teritoriului, mecanizarea agriculturii, cadastru funciar, inginerie economică agricolă şi din alte specialităţi adiacente acesteia, precum şi din studenţi de la facultăţile de profil şi din alte cadre cu pregătire superioară şi medie, care operează în domeniul tehnologiilor agricole sau în ramuri adiacente cum ar fi: societăţi comerciale, instituţii guvernamentale descentralizate (direcţii, inspectorate, agenţii, oficii, servicii), instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, instituţii de cercetare cu profilul agronomic, din toţi cei care, aderând la corp, promovează un climat de solidaritate şi de strânsă colaborare între membrii corpului, cu toate instituţiile şi organismele din mediul economic agrar şi social judeţean sibian şi din Regiunea de Dezvoltare Centru.
În contextul mai sus relevat sugerăm specialiştilor cu pregătire superioară şi medie agronomică sau celor cu specialităţi înrudite care activează în structurile organizatorice instituţionale şi de producţie din agricultură, specialişti care doresc să dispună de compatibilitate profesională şi managerială în funcţiile de conducere şi de execuţie pe care le deţin sau în care-şi doresc promovarea într-o perspectivă imediată, să adere ca membri la Corpul Agronomic. Devenind membri ai Corpului aceştia vor acea posibilitatea continuării pregătirii profesionale într-un cadru legal instituţionalizat şi să obţină grade în cadrul Corpului Agronomic, gradele constituind certificate de atestare profesională şi o condiţie a promovării în funcţiile tehnico-stiinţifice şi manageriale, a beneficierii de protecţie profesională şi social-salarială permanentă.
Aşadar, în sensul relevat, cei care doresc să devină membrii ai Corpului Agronomic şi să poată beneficia de grade profesionale în Corp se pot adresa la Consiliul Director al Filialei Corpului Agronomic din Sibiu, persoane de contact: viceprşedinte – dr. ing. Felicia Toth, telefon 0269-232287 şi 0269-210088 şi secretar coordonator – ing. Gheorghe Burdală, telefon 0269-232287, Sibiu sau pot accesa adresa de e-mail danapetroae@yahoo.com.
Se relevă totodată, că sarcinile principale ale Filialei Corpului Agronomic din Sibiu constau, în limita fondurilor disponibile, în organizarea pregătirii, perfecţionării membrilor săi pentru acordarea gradelor profesionale de către Corpul Agronomic in România, organizarea şi autorizarea activităţilor private de consultanţă tehnologică agricolă, organizarea cursurilor manageriale, sprijinirea cercetării ştiinţifice în instituţiile de cercetare şi în facultăţile de specialitate agronomică, iniţierea normelor de dotare şi dezvoltare tehnologică strategică a agriculturii din Regiunea de Dezvoltare Transilvania Centru, organizarea de centre de studiu, pregătire, perfecţionare, documentare, testare profesională şi economico-socială şi de programe, prognoze şi valorificarea rezultatelor cercetării tehnologice prin editarea de publicaţii ştiinţifice pe domenii de specialitate.
Se precizează că membrii Corpului Agronomic Sibiu vor primi la absolvirea modulelor de perfecţionare, diferenţiate pe specialităţi şi grade profesionale, concepute şi structurate de comisia de specialitate a Corpului Agronomic naţional, atât certificate de atestare profesională cât şi recomandări constând în avizarea dosarelor profesionale pentru ocuparea prin concurs a unor funcţii de conducere şi execuţie în instituţiile şi serviciile guvernamentale descentralizate, recomandări pentru dreptul de a profesa în instituţiile de cercetare agricolă, în învăţământul preuniversitar şi universitar agricol, dreptul de a proiecta, organiza şi conduce diferitele tipuri de exploataţii agricole şi de a desfăşura profesiuni liberale.
Avizul Filialei din Sibiu a Corpului Agronomic, în exerciţiul promovării cadrelor, se recomandă a fi obţinut şi de instituţiile guvernamentale descentralizate (prefecturi, agenţii, direcţii) şi administrative locale (consilii judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale) în angajarea şi promovarea pe funcţii a cadrelor de specialitate agronomică, corpul rezervându-şi dreptul de a contesta şi invalida, prin acţiuni de justiţie, actele de numire şi promovare în funcţii de către astfel de instituţii a cadrelor cu pregătire agronomică, prioritate având numai membrii Corpului Agronomic în funcţie de gradele profesionale în cadrul Corpului şi de compatibilitate cu specialitatea impusă postului.
Precizăm, de asemenea, că membrii Corpului Agronomic care ocupă prin concurs diferitele funcţii de conducere şi execuţie, compatibile cu specialitatea sa şi gradul profesional obţinut în Corp se bucură de o totală stabilitate, de protecţia legii, fiind exclusă o eventuală îndepărtare a lor pe criterii politice, religioase sau de sex, dacă aceştia dovedesc responsabilitate managerială şi dorinţa de afirmare profesională. Corpul va susţine în instanţă, prin autoseriozitate, eventuale acţiuni în sensul mai sus relevat, orice plângeri din partea membrilor săi, atunci când la sesizare sau prin autosesizare acestea sunt lezate sau când apar reale conflicte de interese în practica lor profesională.
În acelaşi timp se relevă obligaţia membrilor Corpului Agronomic de a milita cu profesionalism cu înaltă competenţă şi eficienţă în toate domeniile producţiei agricole, de a se constitui factori motori ai implementării conceptului de integrare – procesare –comercializare în toate segmentele producţiei agroindustriale, promovarea tehnologiilor moderne, ecologice, organizarea de exploataţii agricole durabile, rentabile, valorificarea superioară şi conservarea fondului funciar, protecţia şi ameliorarea mediului înconjurător, pregătirea permanentă profesională şi acţionarea eficientă în domeniile cercetării, învăţământului şi consultanţei tehnice de specialitate, activităţi de o deosebită importanţă tehnică şi ştiinţifică în mediul economic şi social rural, considerat ca un tot eco-socio-sistemic.
În final, comunicăm tuturor specialiştilor din agricultura judeţului Sibiu şi din regiune, posibilitatea participării, în condiţii private sau prin sponsorizare la lucrările Congresului de lansare a asociaţiei „Corpul Agronomic din România”, cu comunicări de specialitate şi reclame de producţie, congres care va avea loc în data de 1 iulie 2005, ora 10, în AULA Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, B-dul Mărăşeşti nr. 59 – persoane de contact: prof. univ. dr. Minai Berca, în calitate de preşedinte executiv, telefon-fax: 0212080340, mobil: 0722500620, e-mail: general@agrovet.ro şi ing. Cristian Candet, e-mail: cristiancandet@yahoo.com, termenul de confirmare a participării la congres fiind data de 27 iunie 2005.

Preşedinte Consiliu Director,
Dr. ing. Gheorghe Apetroae

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu