duminică, 23 ianuarie 2011

Activităţi ştiinţifice S.I.A.R.,Gheorghe Apetroae Sibiu

SOCIETATEA INGINERILOR AGRONOMI DIN ROMÂNIA – S.I.A R. – FILIALA SIBIU                IN COLABORARE CU DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE A JUDEŢULUI SIBIU – OFICIUL JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ SIBIU                                                       S  I  M  P  O  Z  I  O  N


         Resursele şi metodele de combatere integrată a agenţilor biologici limitativi a producţiei vegetale şi zootehnice. Implicaţiile tehnologice, economice şi ecologice ale utilizării liniilor transgenice – în combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor la culturile vegetale. Funcţia gradientică a geomorfismului în edafotrofismul ecosistemic zonal şi local, de adaptabilitate ecologică la speciile cultivate şi spontane valorificabile şi de realizare a performanţelor biologice şi economice. Funcţia exponenţial – agrară a dinamicii demografice în dezvoltarea economico – socială a ruralului şi strategiile dezvoltării unei agriculturi durabile, integrate. Conservarea şi creşterea fertilităţii solului printr-o agrotehnică modernă şi printr-o exploatare raţională a investiţiilor agricole productive. Fundamentarea economică a aportului de imputuri tehnologice în biodiversitatea factorilor ecologici şi sociali antropici care acţionează în producţia vegetală şi zootehnică. Tehnologia specifică de cultură a plantelor, de creştere şi exploatare a animalelor. Dimensiunea tehnologică şi economic rentabilă a exploataţilor cu capital privat din Bazinul Transilvaniei. Managementul eco – fermelor. Baze conceptuale, metodologice şi strategii investiţionale. Rolul consultanţei agricole în organizarea şi administrarea tehnologică eficientă, durabilă a exploataţiilor agricole. Evaluarea rezultatelor experimentale.

Organizatori: Dr. ing. Gheorghe Apetroae Sibiu, vicepreşedinte al SIAR; Conducerea Consiliului de conducere al SIAR Sibiu
P  R  O  G  R  A  M

Sibiu, 2002

SOCIETATEA INGINERILOR AGRONOMI DIN ROMÂNIA – S.I.A R. – FILIALA SIBIU IN COLABORARE CU DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE A JUDEŢULUI SIBIU ŞI CU OFICIUL JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ SIBIU


S  I  M  P  O  Z  I  O  N


OBIECTIVUL GENERAL AL SIMPOZIONULUI

Cunoaşterea de specialitate agricolă în producţia vegetală şi zootehnică prin expunerea de referate şi comunicări ştinţifico- experimentale cu privire la:
1.       Selecţia, producerea, comercializarea şi utilizarea bioformelor genotipic superioare în  producţia vegetală şi zootehnică;
2.       Metode de intervenţie eficientă în prevenirea şi combaterea inegrată a buruienilor, a agenţilor patogeni de infecţie şi infestare la plantele de cultură. Efectele biologice şi economice asupra diferitelor specii cultivate.
3.       .Implicaţiile tehnologice, economice şi ecologice ale utilizării liniilor transgenice. Selecţia bioformelor în combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor la culturile herbacee, arbustifere şi arboricole. Efecte economice.
4.       Funcţia gradientică a geomorfismului în edatotrofismul ecosistemic zonal şi local, de adaptabilitate ecologică a speciilor cultivate şi spontane valorificabile şi de realizare a performanţelor biologice şi economice.
5.       Funcţia exponenţial agrară a dinamicii demografice în dezvoltarea economico-socială a ruralului şi strategiile dezvoltării unei agriculturi durabile şi integrate.
6.       Conservarea şi creşterea fertilităţii solului printr-o agrotehnică modernă şi printr-o exploatare raţională a investiţiilor agricole existente. Modificări ale agrosistemelor. Efecte economice.
7.       Fundamentarea economică a aportului de imputuri tehnologice şi biodiversivitatea factorilor ecologici şi social-antropici care acţionează în producţia vegetală şi zootehnică. Tehnologii specifice de cultură a plantelor şi de creştere şi de exploatare a animalelor.
8.       Dimensiunea tehnologică şi economic rentabilă a exploataţiilor agricole cu capital privat din bazinul Transilvaniei. Managementul eco-fermelor. Baze conceptuale şi metodologice. Strategii investiţionale.
9.       Rolul consultanţei agricole în organizarea şi administrarea tehnologică eficientă,durabilă a exploataţiilor agricole.
10.   Evaluarea rezultatelor experimentale în loturi demonstrative.
D  E  R  U  L  A  R  E  A       A  C  T  I  V  I  T  Ă  Ţ  I  L  O  R

MIERCURI, 28 IUNIE, anul 2002

Orele    9 – 945      - Şedinţa de deschidere a lucrărilor simpozionului. Cuvintele de salut din partea      
                                          Organelor  locale şi organizatorilor. Alegerea prezidiului moderatorului şi transmiterea omagiilor unor specialişti pensionari, cu recunoaştere profesională.
Orele    945 – 13     -  Referate şi comunicări în plen -  Sala
Orele   13 – 1330    -  Dezbateri.
Orele   1330 - 1430  -  Prezentarea rezultatelor experimentale în loturile demonstrative.
Orele 1430                  - Recepţie protocolară cu participarea invitaţilor şi mediilor de informare la lucrările
                                 simpozionului

Inregistrat, data  20.06.2002.
SOCIETATEA INGINERILOR AGRONOMI DIN ROMÂNIA  (S.I.A.R.)

    Consiliul de conducere al Filialei Sibiu a Societăţii Inginerilor Agronomi din România ( S.I.A.R.) ales de Adunarea Generală a SIAR SIBIU din anul 2002

1.Dr. ing .GHEORGHE APETROAE-  preşedinte filială, membru al  Biroului Consiliului de conducere al S.I.A.R. , vicepreşedinte al S.I.A.R., expert tehnic, consilier superior în Oficiul  judeţean de Cadastru ,Geodezie şi Cartografie Sibiu
 2.Ing. exp. SERGIU PSENICICA ,vicepreşedinte filială, director la Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie a judeţului Sibiu
 3.   Ing. exp.  FILIP SEHLEANU , vicepreşedinte filială, director O.J.C.A. Sibiu
 4.Ing. OCTAVIAN  ŢÂMBULEA, membru al consiliului de conducere al filialei, director general, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie a judeţului Sibiu
 5. Ing, TEOFIL AXENTE, membru al consiliului SIAR al filialei, şef al Centrul ui Local de Consultanţă Agricolă Agnita
 6.Ing. ILIE FARCA, membru al consiliului  SIAR al filialei, director Inspectoratul pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor Sibiu
 7. Ing. ADRIANA ILIU, membru al consiliului SIAR al filialei, director  al Direcţiei Fitosanitare  Sibiu
  8.Ing. VASILE RADU, membru al Consiliului SIAR Sibiu,director general al S.C. Hârtibaciu S.A. Ruja
  9.Ing. IOAN FLEŞERIU, membru al Consiliului SIAR Sibiu, director general al SC DACIA  SA Apoldul de Sus
  10. Ing. DUMITRU MUŢIU, membru al Consiliului SIAR Sibiu, şef de serviciu DGAA  Sibiu
 11. Ing. ONIŢIU ŞOIMA , membru al consiliului SIAR al filialei, Serviciul comunitar de cadastru şi agricultură Şelimbăr
 12. Dr. ing. MARIANA RUSU, membru al consiliului SIAR al filialei ,director general  al Institutului de Montanologie - CEDAR Cristian
13.Ing, IOAN MOLDOVAN, membru al consiliului SIAR al filialei, consilier de specialitate O.J.C.A. Sibiu
14.Ing, GEORGETA IRIMIE, membru al consiliului SIAR al filialei, inspector de specialitate OJCA   Sibiu , C. L. C .A .Dumbrăveni
15.Ing. IOAN HULPUŞ , membru al consiliului de conducere  SIAR al filialei , reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) în judeţul Sibiu
16.Ing. SEPTIMIU ACELENESCU, membru al consiliului SIAR al filialei ,director al Oficiului de Studii  Pedologice şi Agrochimice Sibiu
17.Ing. VICTOR IONAC ,patron, S .C. AGROINDUSTRIALA  S.A. Sibiu
18.Ing. GEORGETA PURIMA, secretar general al Filialei Sibiu a SIAR, inspector de specialitate OJCA Sibiu
19.Ing. FLORENTINA BURLA,   secretar  cu probleme de comunicare şi economice  al Filialei SIAR Sibiu, inspector de specialitate OJCA Sibiu.

SCOPUL  ŞI  UTILITATEA  SOCIETĂŢII  INGINERILOR  AGRONOMI                                                  

                                             DIN  ROMÂNIA  ( S.I.A.R.)

Societatea Inginerilor Agronomi din România (SIAR), prin acţiunile sale de la centru şi filiale, prevăzute în statut şi în Rezoluţia celui de-al doilea congres al SIAR constituie  cadrul de reprezentare a breslei specialiştilor agronomi şi al susţinerii lor  profesionale, de înaltă perfecţionare tehnică a acestora. Numai realizând acest deziderat, specialiştii agronomi vor putea face faţă cu succes concurenţei profesionale în condiţiile unei agriculturi bazate pe principiile economiei de piaţă.
SIAR se constituie o forţă profesională în plină acţiune, care prin membrii săi, mulţi specialişti de prestigiu, poate să coordoneze profesional întreaga agricultură şi economie rurală şi să influenţeze pozitiv întreaga viaţă a populaţiei rurale şi implicit a ţării, prin bunăstarea materială generată de activitatea lor profesională  în toate segmentele  tehnico-economice ale  agriculturii.
SIAR constituie o grupare profesională menită să salveze breasla agronomilor văduvită de mai mulţi ani prin reglementări normative contrarii idealurilor profesionale şi sociale,  militând  pentru asigurarea unui  cadru organizat de implicare a acestora în activităţile de specialitate reclamate de o agricultură dezvoltată, de tip european , pentru prestigiul  înalt profesional şi social.
SIAR este deschisă tuturor inginerilor agronomi, horticultori, zootehnişti, mecanici agricoli, cadastru şi de alte specialităţi, români şi străini, care activează în domeniul producţiei agricole, indiferent de naţionalitate, religie şi convingeri politice, asigurând posibilitatea intrării acestora   în Corpul agronomic şi de a putea beneficia de prevederile legislative ale acestui corp.
SIAR asigură prin activităţile sale profesionale si prin  iniţiative legislative dreptul specialiştilor agronomi la activităţile de consulting, asistenta tehnică agricolă, cercetare, înfiinţarea si organizarea de exploataţii agricole cu credite si subvenţii ş.a….
SIAR obţine autorizarea specialiştilor agronomi de la Ministerul Agriculturii Alimentatiei şi Pădurilor pentru efectuarea de expertize tehnice agricole şi evaluări de active agricole;
Prin legea Corpului Agronomic, iniţiată de această societate se va asigura apărarea drepturilor profesionale ale specialiştilor agronomi ,atunci când ele sunt încălcate de organele de stat sau de conducerile unităţilor juridice în care activează. Se asigura, astfel, protecţia profesionala a specialiştilor agronomi si horticultori, folosind toate mijloacele prin care aceştia pot confirma puterii şi întregii societăţi româneşti că ei sunt principalul factor care asigură dezvoltarea agriculturii si economiei rurale.
SIAR creează si asigură condiţiile pentru informarea ştiinţifică a specialiştilor agronomi, de participare la dezvoltarea ştiinţei agricole şi răspândirea cunoştinţelor tehnice prin organizarea de simpozioane ştiinţifice locale şi naţionale, cursuri de documentare teoretică si practică, conferinţe, consfătuiri, în vederea cunoaşterii şi implementării în producţie a cunostintelor de specialitae si a rezultatelor experimentale din cercetarea agricola romaneasca verificate agronomic, cu un accent deosebit pe conservarea solului, protectia mediului, folosirea semintelor din soiuri si hibirzi genotipic superiori, protectia sanitară a  plantelor etc.
Specialiştii agronomi, membri ai SIAR ,în condiţiile promulgării Legii Corpului agronomic, au dreptul de a se inscrie pe baza unei recomandari din partea societatii în Corpul Agronomic şi a se bucura ,în condiţiile legii, de protectia profesionala, avand posibilitatea sa-si pastreze definitiv si nelimitat functia, orice presiuni si imixtiuni politice fiind cu desavarsire excluse.
SIAR  studiaza optimizarea specializarilor agronomice si le propune Consiliului Superior al Corpului Agronomic ca  reorientari si reconversii profesionale sau ca noi specialitati ,in functie de cerintele de specialisti agronomi in agricultura actuala si de perspectiva,  urmarind ca intregul efectiv de specialisti sa fie valorificat in activităţi utile,  pe măsura pregătirii profesionale.
SIAR urmareste evolutia profesionala a membrilor sai, specialisti agronomi si intervine la organismele centrale si locale pentru solutionarea  situaţiilor critice ale unor membri in sfera profesionala si sociala.,evidenţa situaţiei lor profesionale şi locului de muncă, fiind  publicată  anual în buletinul informativ al societăţii.
SIAR va urmări ca la concursul de promovare intr-o functie a unui membru SIAR să se ceară şi să se ia in considerare recomandarea cu caracter strict profesional,  eliberata de SIAR.
Specialistii agronomi care devin membrii SIAR au posibilitatea de a accede in Corpul gronomic  şi sansa deplina de a ocupa functii de executie si de a conduce serviciile, exploatatiile agricole, institutiile cu caracter agricol, activitatile  cu profil  agronomic,  din alte domenii de activitate, sa profeseze in invatamantul agricol, in invatamantul   de  alta  specialitate  la disciplinele de profil agronomic si agrobiologic, sa execute expertize agricole, sa infiinteze, organizeze si sa conducă exploataţii, sa organizeze consultanta agricola si asistenta tehnica in cabintete particulare sau asociate.
Membrii SIAR pot beneficia de burse pentru documentare si specializare în tară şi în străinătate, pot publica lucrări ştiinţifice şi lucrări de popularizare tehnica în domeniul producţiei agricole  în buletinul informativ SIAR, pot realiza prin societate legaturi ştiinţifice, tehnice, consulting, colaborări si schimb de soluţii în  cercetare şi prin  publicaţiile de  literatură ştiinţifică în domeniul agriculturii.
Obligaţiile şi sarcinile financiare ale specialistului agronom care  aderă la Societatea Inginerilor Agronomi  sunt minime, în schimb prin unitatea profesională care se creează,ca efect al aderării sale la societate şi prin acţiunile multiple ale societăţii  în planul acţiunilor  de ridicare a pregătirii sale profesionale, al protecţiei  profesionale şi creşterii prestigiului    profesional, câştigul său profesional şi social va fi imens.                       CONSILIUL DE CONDUCERE AL S.I.A.R.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu